Digital analys leder till bättre beslut på AcadeMedia

Som norra Europas största utbildningsföretag är IT-strategin en framgångsfaktor för AcadeMedia. Petter Hallman, CIO, berättar mer om hur de arbetar med digitala läromedel och varför de använder data för att höja kvaliteten och kundnöjdheten.

Som CIO på AcadeMedia ansvarar Petter Hallman för det strategiska digitaliseringsarbetet på koncernnivå. Med en bakgrund som affärsutvecklare har han en fot i den dagliga verksamheten och en i framtiden. I arbetet ingår bland annat att vara bollplank till medarbetare och chefer på AcadeMedias samtliga förskolor, skolor och vuxenutbildningar - alla med skiftande behov. Och Petter Hallman betonar särskilt vikten av att se till varje verksamhets unika förutsättningar när det gäller IT-verktyg.

Det spelar ingen roll hur bra IT-utrustning du har om det inte finns kompetens att använda den.

– Vår målbild är att skapa förutsättningar för den enskilda verksamheten att göra ett så bra jobb som möjligt utifrån vad som fungerar bäst för dem, säger han.

Lärande i centrum

Lärandet är ett begrepp som står i fokus för hela digitaliseringsarbetet, och är något som Petter Hallman återkommer till under intervjun. Det är dels en fråga om vad man lär ut, dels en fråga om hur IT kan bidra till bättre möjligheter för inlärning. För AcadeMedia handlar det senare främst om digitala verktyg, digitalt innehåll, kompetens och ledarskap. Det kan vara hur lärarna väljer att använda sig av digitala tjänster och verktyg som exempel Schoolido eller Digiexam för att förbättra undervisningen i klassrummet.

– Det spelar ingen roll hur bra IT-utrustning du har om det inte finns kompetens att använda den. Därför behöver vi arbeta mycket med kompetensutveckling och vårt eget lärande, förtydligar han.

Samarbete mellan lärare samt kommunikation med elever, både befintliga och framtida, är två andra digitaliseringsområden som AcadeMedia satsar på.

– Säg att du är ensam lärare inom ditt ämne på en skola. Då är det värdefullt att kunna utbyta erfarenheter och material med andra i samma situation. Digital kommunikation för oss kan även handla om att nå ut med vårt budskap till blivande elever eller föräldrar.

Petter Hallman menar att en risk med digitaliseringen är att upplevelsen för användarna blir att den adderar mer jobb än den tar bort.

– Att effektivisera och automatisera är en stor del av vårt uppdrag centralt. Det ska inte finnas sju olika lösenord för olika tjänster när syftet är att förenkla vardagen för lärare och elever. I stället för att ställa fler frågor till lärarna, som redan har mycket på sitt bord, vill vi hitta svaren i data som redan finns, hävdar han.

Learning analytics ger möjlighet att agera tidigt

En stor del av digitaliseringsarbetet för AcadeMedia handlar om learning analytics, det vill säga analys av data kopplat till undervisning och resultat, både på skol- och elevnivå.

– Är det många som inte avslutar en viss kurs? Finns det många avhopp på en specifik skola? Har en elev fått F i flera kurser? Genom att analysera data ser vi mönster och kan agera tidigt. Lärare och ledare får också bättre underlag till avstämning hur det går för både varje enskild elev och gruppen, menar Petter Hallman.

Learning analytics används även proaktivt för att fördela resurserna rätt. Till exempel får alla som börjar gymnasiet inom AcadeMedia göra ett digitalt matteprov innan terminsstarten för att se vilken nivå de ligger på. Samtidigt menar Petter Hallman att det är viktigt att vara tydlig med vilken typ av data som används och varför.

– Vi vill vara ledande i hur vi informerar elever och föräldrar om hur och varför vi använder information, och ser det som en del av utbildningen, klargör han. AcadeMedia har sammanlagt cirka 150 000 användare i de olika verksamheterna, vilket sätter integritets- och säkerhetsfrågan högt på agendan. Petter Hallman berättar att de delar upp IT-säkerhet i två områden; informationssäkerhet och dataskydd.

– Vi skyddar naturligtvis känslig information som vi enligt skollagen måste hantera; som utredningar eller hälsoinformation om elever. I övrigt har vi en öppen attityd till hur nätet används. Just nu jobbar vi mycket med att utbilda personal i hur de kan arbeta säkrare. Det kan till exempel handla om att man inte kan skriva en lapp med elevernas allergier och sätta upp i personalrummet eller göra ett registerutdrag och sedan glömma datorn på tåget, säger han.

Kloka val av hårdvara

Tidigare i år gick AcadeMedia ut i en stor upphandling av ny nätverksleverantör. De sökte en kostnadseffektiv lösning i kombination med en väl anpassad paketering.

– Upphandlingen hade två dimensioner. Dels letade vi efter en paketering där vi äger hårdvaran och leasar all service och logistik, och dels en flexibel affärsmodell som matchar vår risk där leverantören äger hårdvaran och vi hyr den med möjlighet att skala upp och ner med kort varsel, säger Petter Hallman.

När det kommer till val av klienter använder AcadeMedia i ökande utsträckning Chromebooks och hanterar all information i molnet.

– Vi ska göra kloka val för hårdvara så att varje verksamhet har rätt verktyg, exempelvis PC för vissa tekniska gymnasier, iPad för musiker och ChromeBook för teoretiska studieprogram. Utöver det måste det finnas en fungerande teknik och IT-miljö, och där har vi valt att inte drifta något själva. Skolvärlden är extra känslig för driftstörningar; det går inte att skjuta upp ett digitalt nationellt prov bara för att nätverket inte fungerar.

Så blev det möjligt

Utmaning

Hitta en stabil, kostnadseffektiv och flexibel nätverkslösning för den svenska verksamheten om 500 förskolor, skolor och vuxenutbildningar.

Lösning

Nätverk som tjänst, det vill säga paketering som baseras på Cisco Meraki eller Ubiquity UniFi där AcadeMedia äger hårdvaran medan service och logistik hanteras av Dustin. Dessutom en flexibel affärsmodell där Dustin äger hårdvaran och AcadeMedia har möjlighet att skala upp och ner med kort varsel.

Effekt

Samlat leveransansvar hos en leverantör för alla nya eller utbytta nätverk där både löptid på avtal och hårdvara matchar verksamhetens behov. Mer än 20 procent lägre priser än tidigare upplägg.

Peter Hallmans framtidsspaning inom IT i skolan

1. Learning analytics

Fler verksamheter använder data för beslutsstöd vilket gör det enklare att veta hur man ska fördela resurserna samt reflektera över såväl enskilda elevers resultat som nivån för en klass inför terminsstart. Learning analytics är också ett stöd för att fatta beslut om marknadsföring och effektivitetsåtgärder.

2. Spel i undervisningen

Snabb och direkt återkoppling med spellika appar och program som tar sig an till exempel matematik på ett underhållande sätt och riktar sig till yngre åldrar blir vanligare.

3. Digitala prov och tester

Kunskapskartläggning via digitala prov och tester gör att man kan arbeta proaktivt och rikta utbildningen rätt.

4. Begreppsbaserat lärande

Digitala tjänster och appar som utmanar det traditionella, linjära sättet att ta till sig kunskap är på frammarsch. I stället för att gå från a till ö kan du närma dig ett ämne från helt nya infallsvinklar, på ett sätt som passar dig.

5. Distans- och fjärrundervisning

I framtiden tänker vi mer kreativt kring individanpassat undervisning i liten skala. Vill du läsa japanska men saknar den kursen på din skola finns det ingen anledning till att du inte kan läsa den på distans. Med en lärare i Japan.

Om AcadeMedia

AcadeMedia är norra Europas största utbildningsföretag med cirka 600 skolor och enheter i tre länder. Företaget är verksamt i hela utbildningskedjan, från förskola till vuxenutbildning. Visionen är att vara en internationell förebild när det gäller kvalitet, resultat och nytänkande.

Läs även:
Säker mobilitet för eleverna
Ny IT-plattform vässar arbetet

Text: Astrid Feldreich
Foto: Mattias Hamrén

19 december 2017

Orsakerna till ökända IT-misstag

Patientsamtal lades ut på nätet och utländska aktörer fick tillgång till viktiga styrsystem. Det är bara två av de stora säkerhetsmissar som har uppmärksammats nyligen. Bakom många av dem finns – ja just det, den mänskliga faktorn.

10 juni 2019

Vilka är fördelarna med molnmanagerat nätverk?

Molnmanagerat nätverk innebär massor av fördelar jämfört med traditionella lösningar. Har du bytt ut ditt gamla nätverk än?

23 maj 2019

Edge – det här behöver du tänka på för att stå rustad för framtiden

Just nu sker ett skifte för att hitta en bra balans mellan vad som bör läggas i molnet vs lokalt för att på bästa sätt stötta affärsmodeller och företagens behov.

25 april 2019

Cyberbrott kostar mer än naturkatastrofer

Den kraftigt ökande cyberbrottsligheten kostar individer, organisationer och samhället enorma belopp varje år. Undersökningar visar att nordiska företag ofta saknar grundläggande försvar mot dessa attacker.

14 april 2019

Enkla, säkra och prisvärda IT-lösningar för små och medelstora företag

Med färdigpaketerade lösningar som fungerar direkt ur lådan vill HPE, Dustin och Aruba göra det lättare att skapa en smart och säker IT-miljö.

5 april 2019

Dustin designar IT-infrastruktur för vården

PatientSky är en öppen plattform som underlättar livet för vårdgivare och deras kunder, tack vare en robust infrastruktur som garanterar drift- och datasäkerhet.

13 mars 2019