Försäljningsvillkor

Version 2024:1 gäller från och med den 25.3.2024

Inledande bestämmelser

1. Tillämplighet

Dustin Sverige AB:s (” Dustin”) Allmänna Försäljningsvillkor – Företag gäller för leverans av produkt och tjänst till kund från och med ovan angivet datum och ersätter tidigare av Dustin publicerade försäljningsvillkor.

Särskilda bestämmelser för leverans av produkt och tjänst återfinns under respektive rubrik nedan. Vidare återfinns allmänna bestämmelser under särskild rubrik tillämpliga på samtliga leveranser.

Dessa Allmänna Försäljningsvillkor gäller i tillämpliga delar på alla beställningar som görs av kunder i utövandet av deras yrke eller verksamhet och leverans av produkter och/eller tjänster av Dustin om inget annat avtalats. Dessa Allmänna Försäljningsvillkor ska tillsammans med tillämpliga beställningar eller specifika villkor som hänvisar till dessa, hädanefter kallas ”Avtalet”.

Om du handlar som konsument så gäller istället Allmänna Försäljningsvillkor – Konsument.

Särskilda bestämmelser för leverans av produkt

2. Produktinformation

Varorna som presenteras på Dustins webbsida utgör Dustins ordinarie sortiment. Vid eventuell skillnad mellan villkor, produktinformation eller priser angivna på Dustins webbsida och i övriga publikationer har informationen på webbsidan företräde.

3. Priser och frakt

Aktuella priser på produkter lämnas på Dustins webbsida som uppdateras i realtid. Priserna anges i SEK, exklusive moms och andra eventuella tillkommande skatter och avgifter hänförliga till produkterna. Kostnad för frakt tillkommer. Dustin äger rätt att ändra priserna utan föregående avisering. På webbsidan angivet pris gäller om inget annat särskilt överenskommits.

Dustins priser på importprodukter som inte utgör standardlagervaror är baserade på vid fakturadatum gällande valutakurser. Vid beställningens mottagande anges ett preliminärt försäljningspris baserat på vid beställningstillfället gällande valutakurs. Vid fakturering kan priset komma att justeras i enlighet med för dagen gällande valutakurs och fastställs av Dustin.

Frakt tillkommer på samtliga leveranser. Den totala fraktkostnaden räknas ut vid fakturering av ordern då det framgår vad försändelsen väger, om försändelsen är skrymmande, om försändelsen måste levereras på pall eller om den omfattar flera kollin. Ej utlösta paket debiteras en avgift.

Läs mer om fraktkostnad och beräkning av kollin

4. Betalningsvillkor och säkerhet

Betalning kan erläggas genom betalning med kontokort, direktbetalning via internetbank eller genom faktura. Fakturering sker efter särskild kreditprövning. Betalning kan även erläggas genom finansiering via en partner till Dustin.

Faktura ska betalas så att fakturabeloppet finns tillgängligt på Dustins bankkonto senast tio (10) dagar från fakturadatum (”Förfallodagen”). Vid försenad betalning har Dustin rätt att ta ut dröjsmålsränta enligt räntelagen samt lagstadgad påminnelseavgift och inkassoavgift, innefattande indrivningskostnader.

Dustin tar ut en faktureringsavgift per faktura om kunden begär pappersfaktura. Felaktigheter i en faktura från Dustin måste reklameras senast på förfallodagen. Om reklamation inte gjorts i tid kan felaktigheten inte göras gällande mot Dustin.

Produkterna förblir Dustins egendom till dess full betalning erlagts.

Om det finns skäligt tvivel avseende kundens betalningsförmåga, har Dustin rätt att förkorta kredittiden (Förfallodagen), kräva förskottsbetalning eller annan säkerhet för framtida leveranser.

Läs mer om våra olika betalningsalternativ »

5. Beställning och orderbekräftelse

Genom att genomföra ett köp hos Dustin accepterar kunden dessa Allmänna Försäljningsvillkor. Genom att acceptera villkoren förbinder sig kunden att följa villkoren i sin helhet.

Vid orderläggning skickas en mottagningsbekräftelse rubricerad "Tack för din order" via e-post. Denna mottagningsbekräftelse utgör information om innehållet i beställningen. I samband med att ordern expedieras från Dustins lager, erhåller kunden via e-post en orderbekräftelse rubricerad ”Din order är på väg”. Bindande avtal mellan parterna kommer till stånd vid orderbekräftelse till kunden, dock är kunden bunden av sin order efter orderläggning.

6. Leverans

Leverans sker inom Sverige och av Dustin anlitad transportör eller budfirma med leveransvillkor: Fritt Dustins lager enligt Incoterms® 2020. Risken för leveransen går över på kunden när produkten lämnats av Dustin till transportör.

Dustin bär inte något som helst ansvar för leveransförsening, oavsett om förseningen beror på försening hos transportör, försening eller restnotering hos produkttillverkaren eller annat förhållande.

Dustin har rätt att vägra leverans och neka beställningar till vissa geografiska destinationer om Dustin anser det nödvändigt, till exempel om särskilda bestämmelser gäller för sådana destinationer.

Mer information om våra olika leveranssätt finner du här

7. Återköp

Dustin accepterar under förutsättningarna nedan återköp av en produkt ur ordinarie sortiment under sextio (60) dagar från fakturadatum. Produkten ska vid återköpsretur vara oanvänd och returneras i obruten originalförpackning, fri från smuts, märkning och skador.

Kunden ska betala frakt för återköpsreturen och eventuell återköpsavgift. Fraktkostnad och eventuell återköpsavgift belastar kundens eventuella tillgodohavande hos Dustin eller faktureras separat.

Vid önskemål om återköp ska kund kontakta Dustin, företrädesvis via Mitt Konto/Orderhistorik på Dustins webbsida och där skapa ett ärende. Observera att ett erhållande av ärendenummer eller utskickande av retursedel inte innebär att Dustin godkänt återköpet. Kunden ska returnera produkten till Dustin tillsammans med kopia på ordersedel samt med uppgift om ärendenummer. Produkten ska returneras och vara Dustin tillhanda senast 14 dagar efter det att kunden erhållit ärendenumret. Frakten ska vara betald och produkten ska vara väl förpackad i ett godkänt ytteremballage. Kunden står risken för produkten vid transport. Återköp godkänns av Dustin (efter mottagande av returnerad produkt) så snart kunden har uppfyllt samtliga ovanstående skyldigheter. Återköp som godkänns krediteras kunden efter avdrag av eventuella returkostnader. För återköp som inte godkänns återsänds produkten till kunden på kundens bekostnad.

Dustin godtar inte returer eller annulleringar av beställningar på specialbeställningsprodukter (inklusive men inte begränsat till konfigurerade produkter) såvida inte produkten har en väsentlig defekt. Specialbeställningsprodukter som inte kan returneras eller avbeställas är markerade som sådana i produktinformationen och sådan information finns även med i orderbekräftelsen.

8. Transportskador

Kunden ska vid mottagandet kontrollera de levererade produkterna. Transportskada ska anmälas till transportör samt till Dustin, företrädesvis via Mitt Konto - Orderhistorik. Transportskador ska anmälas på ankomstdagen av leveransen men dolda transportskador som inte upptäckts eller borde ha upptäckts vid leveransen, ska reklameras så snart det kan ske och under alla förhållanden inom en vecka från mottagandet av leveransen.

Transportskador ska dokumenteras med fotografier som tydligt visar skador på innehållet, förpackningens skick, eventuella skador på det stötdämpande inneremballaget och fraktsedeln. Allt emballage måste sparas till dess att reklamationsärendet är avslutat.

Om kund inte reklamerar transportskadan i enlighet med dessa Allmänna Försäljningsvillkor förlorar kunden rätten att göra gällande anspråk för transportskadan

9. Reklamation

Kunden ska vid mottagandet kontrollera produkten/leveransen. För att få åberopa att en produkt/leverans är felaktig ska kund omedelbart efter det att denne upptäckt felet reklamera felet till Dustin, dock senast 10 dagar från fakturadatum samt på visst angivet sätt returnera produkten.

Vid reklamation ska kund kontakta Dustin, företrädesvis via Mitt Konto/Orderhistorik på Dustins webbsida och skapa ett ärende. Observera att ett erhållande av ärendenummer eller utskickande av retursedel inte är att likställa med godkänd reklamation. Ärendenumret är giltigt under 14 dagar under vilken tid produkten ska vara i Dustins ägo. Vid retur av produkten ska returfrakten till Dustin vara betald av kunden. Vidare ska ordernummer, faktura och uppgift om giltigt ärendenummer jämte en detaljerad redogörelse av felet medfölja produkten. Vid felaktig reklamation har Dustin rätt att återsända produkten till kunden och att ta ut fraktavgift. Returer ska återsändas väl förpackade i godkänt emballage (t ex brun wellpappkartong). Kunden står risken för produkten vid transport. Eventuella transportskador till följd av bristfällig emballering debiteras kund. Dustin förbehåller sig rätt till produktkontroll av produkten samt debitering av testavgift om produkten inte skulle vara felaktig och reklamationen därmed inte accepteras.

Mer information om reklamation finner du här

10. Garanti

Garantier på produkter lämnas av produkternas respektive tillverkare. Dustin lämnar inga ytterligare garantier utöver respektive tillverkares specificerade garantivillkor.

11. Ansvar

Föreligger fel som Dustin ansvarar för åtar sig Dustin att, efter eget val, avhjälpa felet genom reparation, omleverans eller återbetalning av köpeskillingen. Dustin har rätt att hänvisa kund direkt till respektive tillverkare eller till av tillverkaren anvisad serviceverkstad för felets åtgärdande. Ytterligare rättigheter för kund kan följa av respektive tillverkares egna till slutkund riktade garantier.

Dustin är inte ansvarig för produkters kompatibilitet med andra produkter i Dustins sortiment eller med kundens befintliga utrustning, om inte annat uttryckligen angetts av Dustin eller framgår av produktvillkor som tillhandahållits av Dustin.

Dustins ansvar vid fel i produkt är begränsat till vad som anges ovan och kunden kan inte rikta ytterligare anspråk mot Dustin med anledning av fel. Dustin ansvarar under inga omständigheter för indirekta skador eller följdskador, såsom produktionsbortfall eller utebliven vinst, eller andra skador till följd av omöjlighet eller svårighet att använda datorer eller information, eller för förlust av data.

Det totala ansvar som kan uppkomma för Dustin gentemot kund (inklusive ansvar för handlingar eller underlåtenhet av Dustins anställda, representanter eller underleverantörer samt ansvar relaterat till prisavdrag, omleverans eller liknande) är begränsat till det totala pris som betalats av kunden för produkter och/eller tjänster under den senaste tolv (12) månadsperioden.

12. Teknisk support

För teknisk support och användarstöd, har Dustin rätt att hänvisa kunden till respektive produkttillverkare samt, i förekommande fall, till tredjepartföretags betalsupport. Telefonnummer till respektive tillverkare/leverantör anges på Dustins webbsida under fliken kundservice/kontakt/vem kontaktar jag. Observera att supporten kan vara på engelska för vissa tillverkare och att i vissa fall ges support endast via e-post och hemsidor.

13. Särskilda villkor för programvaror

All programvara som finns tillgänglig för att hämtas från Dustins webbsida är upphovsrättsligt skyddade verk från respektive tillverkare. Vid köp av nyttjanderätt och/eller licens till programvara gäller respektive tillverkares eller licensgivares villkor. Villkoren kan medfölja eller vara en del av beställningsprocessen eller ingå i programvaran. Med anledning av ovanstående accepterar Dustin inget ansvar för försäljning av programvara, innefattande, men inte begränsat till, garanti rörande lämplighet eller immateriella rättigheter. Det noteras att alla köp av mjukvara via Dustin Services Marketplace sker i enlighet med https://www.dustin.se/agreements/marketplace.

14. Särskilt för molntjänster

Vid köp av molntjänster hänvisar Dustin kunden till respektive rättighetsägares onlineprenumerationsavtal eller respektive rättighetsägares villkor för specifikt beställd produkt eller tjänst.

Särskilda bestämmelser för leverans av tjänst

15. Omfattning och genomförande

Dustin ska utföra den överenskomna tjänsten (” Tjänsten”) på ett fackmannamässigt sätt och med för ändamålet kvalificerade personer.

Dustin får anlita underleverantör för utförande av Tjänsten. Om Dustin anlitar underleverantör ansvarar Dustin för såväl Dustins som underleverantörens arbete.

Kunden ska ge Dustin tillgång till all information och allt underlag som krävs för att Dustin ska kunna utföra och leverera Tjänsten i enlighet med avtalet. Om Tjänsten ska utföras i kundens lokaler ska Dustin få tillgång till lokalerna i den utsträckning som krävs för att kunna utföra Tjänsten.

16. Ersättning m.m.

Dustin har rätt till ersättning enligt Dustins vid var tid gällande prislista. Om Parterna har avtalat om annat pris än vid var tid gällande prislista har Dustin rätt att en gång per kalenderår justera avtalade priser i enlighet med förändringar i Arbetskostnadsindex (AKI) kod J (Informations- och kommunikationsbolag).

Dustins ersättning anges exklusive moms och andra eventuella tillkommande skatter och avgifter hänförliga till Tjänsten.

Dustin har rätt till ersättning för utlägg enligt vad som överenskommits mellan parterna.

Dustin utför Tjänsten under ordinarie arbetstider enligt vid var tid gällande prislista. Dustin har rätt till ersättning för arbete utanför ordinarie arbetstid enligt vid var tid gällande prislista.

17. Betalningsvillkor och säkerhet

Betalning sker mot faktura efter en granskning av kundens kreditvärdighet. Betalning kan även erläggas genom finansiering via någon av Dustins samarbetspartners för finansiering.

Faktura ska betalas så att fakturabeloppet finns tillgängligt på Dustins bankkonto senast tio (10) dagar från fakturadag (”Förfallodagen”). Vid försenad betalning har Dustin rätt att ta ut dröjsmålsränta enligt räntelagen samt lagstadgad påminnelseavgift och inkassoavgift, innefattande indrivningskostnader.

Dustin tar ut en faktureringsavgift per faktura om kunden begär pappersfaktura. Felaktigheter i en faktura från Dustin måste reklameras senast på förfallodagen. Om reklamation inte gjorts i tid kan felaktigheten inte göras gällande mot Dustin.

Om det finns skäligt tvivel avseende kundens betalningsförmåga har Dustin rätt att förkorta kredittiden (Förfallodagen), kräva förskottsbetalning eller kräva annan säkerhet för utförandet av Tjänsten 

18. Beställning och orderbekräftelse

Genom att beställa Tjänsten accepterar kunden dessa Allmänna Försäljningsvillkor. Genom att acceptera villkoren förbinder sig kunden att följa villkoren i sin helhet

Bindande avtal kommer till stånd vid Dustin’s orderbekräftelse till kunden.

19. Ansvar

Föreligger fel i Tjänsten som Dustin ansvarar för åtar sig Dustin att, efter eget val, avhjälpa felet genom reparation eller omleverans, förutsatt att reklamation har skett i enlighet med vad som anges i Avtalet. Om Dustin väljer att inte avhjälpa felet eller att genomföra en omleverans har kunden rätt till skäligt avdrag på ersättningen för det utförda arbetet.

Dustin ansvarar inte för fel som beror på hårdvara, programvara eller annan utrustning som inte tillhandahållits av Dustin. Om Tjänsten består i rådgivning är Dustins ansvar begränsat till sådan rådgivning baserad på den information som kunden tillhandahållit. Dustin tar inget ansvar för de beslut som kunden fattar mot bakgrund av den tillhandahållna rådgivningen.

Det totala ansvar som kan uppkomma för Dustin gentemot kund (inklusive ansvar för handlingar eller underlåtenhet av Dustins anställda, representanter eller underleverantörer samt ansvar relaterat till prisavdrag, omleverans eller liknande) är begränsat till det totala pris som betalats av kunden för Tjänsten den senaste sex (6) månadsperioden.

Dustin ansvarar under inga omständigheter för (i) indirekta skador eller följdskador, såsom produktionsbortfall, utebliven vinst eller andra liknande indirekta skador, eller (ii) förlust av data.

Ansvarsbegränsningarna under denna punkt gäller inte vid personskada eller om Dustin eller dess representant har handlat med uppsåt eller grov vårdslöshet.

Kunden ansvarar för att skriftligen informera Dustin om alla förändringar som kunden själv eller med hjälp av annan gör i kundens IT-miljö om förändringen kan påverka den Tjänst eller funktioner som Dustin levererar. Dustin ansvarar inte för fel som uppkommer på grund av att sådana förändringar inte meddelats Dustin enligt ovan.

20. Reklamation

Kunden förlorar sin rätt att framställa ersättningsanspråk om inte reklamation har skett skriftligen utan dröjsmål, dock senast tre (3) månader efter att den specifika Tjänsten utförts.

21. Immateriella rättigheter

Kunden erhåller äganderätten till samtliga immateriella rättigheter som vid Tjänstens utförande skapas särskilt av Dustin för kundens räkning. Om inte annat skriftligen avtalats, erhåller Dustin en icke-exklusiv licens, utan begränsning i tid, till alla immateriella rättigheter som skapas av Dustin för kundens räkning.

Kunden erhåller inte några immateriella rättigheter relaterade till Tjänsten som tillhör Dustin eller tredje man utöver vad som anges ovan. Kunden har inte heller rätt att ändra någon immateriell rättighet som tillhör Dustin eller tredje man. För dessa immateriella rättigheter gäller istället de villkor som innehavaren av den aktuella immateriella rättigheten vid var tid tillämpar.

Dustin är skyldig att meddela kunden det krävs någon ytterligare licens eller nyttjanderätt för Tjänstens nyttjande utöver vad som framgår av Avtalet

Kundens rätt att nyttja resultatet av Tjänsten efter uppsägning förutsätter att kunden fullgjort sin betalningsskyldighet.

22. Intrång i immateriella rättigheter

Om kunden tillhandahåller immateriella rättigheter under Avtalet garanteras att kunden innehar de rättigheter eller inhämtar de godkännanden som krävs för utförandet av Tjänsten enligt Avtalet.

Dustin garanterar att Tjänsten som utförs av Dustin och de immateriella rättigheter som Dustin skapar eller tillhandahåller enligt avtalet (med undantag för tredjepartstjänster eller -produkter från Dustins leverantörer), såvitt Dustin känner till, inte gör intrång i tredje mans tillkommande rätt.

Kunden ska utan dröjsmål skriftligen meddela Dustin avseende krav från tredje man angående intrång i immateriell rättighet på grund av kundens nyttjande av Tjänsten.

Vid ett påstående om intrång, för vilket Dustin ansvarar (dvs. inte ett intrång på grund av modifiering av kunden eller avseende tredjepartsprodukter eller liknande intrång), ska Dustin ha rätt att på egen bekostnad överta tvisten och föra talan för kundens räkning samt på egen bekostnad antingen tillförsäkra kunden fortsatt nyttjande av Tjänsten eller byta ut omtvistad del av Tjänsten mot liknande godtagbar tjänst eller produkt. Kunden har inte rätt att medge ansvar, ingå avtal, förlikning eller kompromiss med tredje man avseende sådant krav utan att på förhand erhålla Dustins skriftliga samtycke, vilket inte oskäligen ska innehållas eller försenas. Om Dustin inte kan säkerställa kundens rätt till nyttjande av en liknande godtagbar tjänst eller produkt, har vardera parten rätt att som exklusiv påföljd i relation till sådant påstått intrång häva Avtalet med den andra parten avseende sådan tjänst eller produkt och Dustin åtar sig att i sådant fall återbetala det pris som betalats för sådan tjänst och produkt, förutsatt att kunden återlämnar produkten, med avdrag för den nytta kunden erhållit.

Dustin åtar sig att ersätta kunden för de ersättningar och skadestånd som kunden genom förlikning eller dom åläggs att erlägga för intrång, för vilket Dustin ansvarar, i immateriell rättighet genom kundens nyttjande av Tjänsten. Därutöver har inte kunden rätt till annan ersättning för förlust som uppkommer till följd av immaterialrättsligt fel i Tjänsten och som Dustin ansvarar för.

23. Avtalstid och upphörande

Avtalet är gällande från att det undertecknats av parterna (innefattande bindande accept per e-post från behöriga företagsrepresentanter). Om inte annat avtalats, gäller Avtalet tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid om tre månader. Uppsägning ska ske skriftligen.

Oaktat det ovanstående kan vardera Part skriftligen säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om part:

  1. i väsentligt avseende åsidosätter eller bryter mot bestämmelserna i Avtalet och rättelse, där sådan kan ske, inte sker inom 30 dagar efter skriftligt meddelande därom, eller
  2. försätts i konkurs eller likvidation, blir föremål för företagsrekonstruktion eller annars är på obestånd.

Allmänna bestämmelser

24. Länkar till tredje parts webbsidor

Länkar på Dustins webbsida möjliggör för besökare att lämna Dustins webbsida. De länkade webbsidorna kontrolleras inte av Dustin och Dustin bär därför inget som helst ansvar för innehållet på sådana webbsidor eller innehållet i länkarna på sådana webbsidor. Dustin tillhandahåller endast dessa länkar för att underlätta finnandet av webbsidor och tillhandahållandet av en länk innebär inget godkännande från Dustin av aktuell webbsida.

25. Dustin webbsida och immateriella rättigheter

Innehållet på Dustins webbsida ägs av Dustin eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom marknadsföringsrättsliga och immaterialrättsliga lagar, vilket innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout etc. inte får kopieras eller på annat sätt användas utan skriftligt godkännande från Dustin. Utskrift eller annan kopiering av materialet är tillåtet för eget, privat, icke-kommersiellt bruk. Det är förbjudet att kopiera, spara eller på annat sätt reproducera, bearbeta, ändra, överföra, överlåta, på annat sätt utnyttja eller exploatera materialet eller delar därav utan på förhand givet skriftligt tillstånd av Dustin.

26. Kundkonton

Inloggningsuppgifter (användarnamn och lösenord) till kundkonton på Dustins webbsida ska hanteras så att de inte kommer till obehöriga personers kännedom. Genom att ge sina inloggningsuppgifter till någon annan bekräftar kunden därmed att den personen äger rätt att lägga beställningar i kundens namn och att kunden är betalningsskyldig för sådana beställningar i förhållande till Dustin. För kundkonton som tillhör juridiska personer anses samtliga personer som har tillgång till inloggningsuppgifterna till kundkontot vara behöriga att lägga beställningar för kundens räkning. Om kund misstänker att någon obehörig person har tillgång till dennes inloggningsuppgifter, åligger det kunden att omedelbart meddela Dustin detta samt byta sitt lösenord.

Fullständiga villkor för konto på Dustins webbsida framgår av Villkor för Dustinkonto.

27. Personuppgifter

När Dustin är personuppgiftsansvarig

Dustin kommer i anslutning till kundens beställningar av produkter och tjänster att behandla personuppgifter om kundens kontaktpersoner (”företagsrepresentanter”) för de ändamål och på de villkor som framgår av Dustins integritetspolicy. Genom att skapa ett företagskonto hos Dustin bekräftar kunden att kunden har informerat berörda företagsrepresentanter om Dustins behandling av deras personuppgifter och inhämtat deras samtycke till behandlingen.

När Dustin agerar personuppgiftsbiträde åt kunden

I de fall Dustin agerar personuppgiftsbiträde åt kunden kommer parterna att ingå separat personuppgiftsbiträdesavtal avseende den behandling av personuppgifter som Dustin gör för kundens räkning.

28. Tillämplig lag och tvist

Svensk rätt ska tillämpas på Avtalet, undantaget lagvalsregler och CISG. Tvist med anledning av dessa Allmänna Försäljningsvillkor ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (”SCC”). Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. Dustin ska därtill alltid ha rätt att ansöka om betalningsföreläggande eller väcka talan beträffande utebliven betalning vid allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

29. Ansvarsfriskrivning

Dustin ska inte ansvara för underlåtenhet eller försening av fullgörelse av Dustins skyldigheter enligt avtalet i den mån fullgörande omöjliggörs eller väsentligen försvåras eller fördyras på grund av omständigheter utanför Dustins skäliga kontroll, innefattande men inte begränsat till, krigsliknande händelser, uppror och oroligheter, avbrott i allmänna förbindelser, cyberattacker, export- och importrestriktioner, förändringar i laglig reglering eller tolkningen därav, annat påbud av myndighet, strejk, lockout, blockad eller andra arbetskonflikter, eldsvåda, explosion eller annan olyckshändelse, epidemier, pandemier, naturfenomen eller för fel eller försening i leveranser från underleverantör på grund av ovan nämnda omständigheter.

För undvikande av missförstånd, omfattar ansvarsfriskrivningen covid-19 pandemin, annan epidemi eller pandemi, eller någon av deras efterföljande konsekvenser som påverkar Dustins leverantörers eller underleverantörers förmåga att leverera eller att leverera till överenskommet pris eller inom överenskommen tid.

30. Återexportera

Kunden får inte sälja, exportera eller återexportera, direkt eller indirekt, till Ryska federationen eller för användning i Ryska federationen några varor som tillhandahålls under eller i samband med detta avtal och som faller inom tillämpningsområdet för Artikel 12g i Rådets förordning (EU) nr 833/2014. Varje överträdelse av detta krav ska utgöra ett väsentligt brott som ger Dustin rätt att säga upp eller häva avtalet och att söka lämplig kompensation eller gottgörelse för Dustin.

31. Övrigt

Dustin förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, innefattande men inte begränsat till, priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering.

Information och priser lämnas med reservation för tryck- och skrivfel, felaktigheter i angivna tekniska specifikationer, leverantörers prishöjningar samt för slutförsäljning.

De uppgifter som lämnas på Dustins webbsida utgör inte någon utfästelse om användbarhet, lämplighet eller garanti annat än där så är direkt angivet skriftligen till kunden. Aktuella erbjudanden gäller så länge lagret räcker, om inte annat anges.

Kunden intygar särskilt genom att acceptera dessa Allmänna Försäljningsvillkor att produkterna och tjänsterna endast ska användas i professionella sammanhang, såsom exempelvis i egen näringsverksamhet, inom undervisningsverksamhet eller i offentlig verksamhet

Kunden har inte rätt att överlåta Avtalet eller rättigheter och skyldigheter hänförliga till Avtalet utan Dustins skriftliga samtycke. Dustin har rätt att överlåta Avtalet till tredje part utan kundens medgivande i samband med försäljning eller överlåtelse av Dustins verksamhet eller del därav eller till dess dotterbolag, genom fusion eller fission.

Dustin förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Allmänna Försäljningsvillkor.