Ett mer hållbart val

Att göra mer hållbara val

Det är många som vill ta steget och göra hållbara val – men går det att göra hållbara val och hur vet man att man faktiskt gör ett hållbart val?

Vi på Dustin har som mål att erbjuda så hållbara produkter som möjligt och vi värnar om att du ska göra rätt val, dels för dig, dels för miljön.

Här tipsar vi om två viktiga aspekter du bör tänka på innan du gör ditt val:

Se över produktens livscykel

Fundera på följande: vad är det för produkt, vilka användningsområden finns det och hur återvinner man produkten?

Utgå från flera kriterier

Hållbarhet är så mycket mer än bara miljöaspekten.

Hållbar elektronik

Läs mer

Sunda arbetsförhållanden

Läs mer

Konfliktmineraler och kemikalier

Läs mer

Återanvändning och återvinning

Läs mer

Kan elektronik vara hållbar?

Det beror på hur man ser det. Idag finns det över 70 olika miljömärkningar för elektronikprodukter, där de flesta utgår från produktens livscykel, alltså tillverkning, användning och sluthantering.

Men även om majoriteten av dessa utgår från miljöaspekten så finns det andra viktiga aspekter att förhålla sig till när man ska göra ett hållbart val:

 • Arbetsmiljö
 • Mänskliga rättigheter
 • Sociala krav

Vidare finns det även tredjepartsgranskning där externa företag och organisationer granskar, utvärderar och certifierar istället för företaget själv.

Vi på Dustin arbetar kontinuerligt med hållbarhet och erbjuder i nuläget följande hållbarhetsmärkningar:

TCO Certified

Den världsledande hållbarhetscertifieringen för IT-produkter

En global hållbarhetscertifiering som hanterar miljömässiga och sociala risker för IT-produkter. Dessa produktmodeller uppfyller ett brett spektrum av hållbarhetskriterier, som täcker både miljömässigt och socialt ansvar i leverantörskedjan och genom hela produktens livscyke.

Kriterieområden inkluderar farliga ämnen, cirkularitet, socialt ansvarsfull tillverkning, miljömässigt ansvarsfull tillverkning och mycket mer. Samtliga kriterier är obligatoriska, vilket innebär att den certifierade produkten ska uppfylla alla kriterier för sin produktkategori i TCO Certified. Uppfyllelse av alla kriterier kontrolleras oberoende av ackrediterade experter. Verifiering är obligatorisk och fortlöpande och utförs både före och efter certifiering, under hela certifikatets giltighetstid.

Läs mer

EPEAT

Låg energiförbrukning och restriktioner av kemikalier

En miljöcertifiering för elektronikprodukter som ställer krav på låg energiförbrukning, restriktioner av kemikalier samt produktlivslängd och återvinning. Baserat på dessa krav klassas produkten i antingen guld, silver eller brons.

Energy Star

Verka för betydande energibesparing

Energy Star-produkter utsätts för tester direkt från hyllan varje år. Energiförbrukningen måste vara mätbar och ha testats i ett EPA-godkänt laboratorium.

Blå Ängeln

Tyskt miljömärke från den tyska miljöskyddsbyrån

Syftar till att minimera miljöpåverkan av skadliga ämnen, energiförbrukning och avfall under hela livscykeln. Blå Ängeln-märkta produkter ställer krav på att produkter ska vara hållbara, lätta att reparera och återanvända.

SVANEN

Svanen-märkta produkter uppfyller krav på låg energiförbrukning och begränsad användning av kemikalier. Förutom det krävs även att produkterna är lätta att uppgradera, demontera och återvinna.

EU-blomman

Gemensamt europeiskt miljömärke

Ett initiativ som ämnar identifiera produkter och tjänster som har låg inverkan på miljön under hela livscykeln. Tillverkare av produkter med EU-blomman har därför minimerat användningen av farliga ämnen som kan skada djur, natur och människor.

Sunda arbetsförhållanden

En stor del av IT-produkter tillverkas i s.k. högriskländer. Det är länder där risken för kränkningar av de mänskliga rättigheterna förekommer i högre utsträckning. Detta kan handla om antalet arbetstimmar, diskriminering av arbetare samt bristande yttrande- och föreningsfrihet, som rätten att ingå kollektivavtal.

Uppförandekod

Ett företags löfte att bedriva verksamheten på ett etiskt, socialt och/eller miljömässigt korrekt sätt.

En uppförandekod är relativt standardiserad inom IT-branschen och ställer bland annat krav på arbetsmiljö, socialt ansvarstagande, respekt för mänskliga rättigheter, affärsetik och undvikande av konfliktmineraler.

Tips!

Uppförandekoden finns ofta publicerad på företagets webbplats.

Brister i leverantörskedjan

En lång kedja av leverantörsled gör det utmanande att följa upp att kraven efterlevs i varje led.

Tips!

De flesta företag har idag en uppförandekod för leverantörer där de redogör hur de säkerställer kraven för riskarbete i värdekedjan.

Fabriksinspektioner och uppföljning

En fabriksinspektion granskar arbetsförhållandena på en arbetsplats och ser till att de efterlevs.

En fabriksinspektion kan både vara planerad och komma spontant. Den som granskar kan vara en extern part eller göras av företaget själva men syftet är alltid att säkerställa att företagets policyer, rutiner och processer som bland annat rör anställningsavtal, arbetsmiljö och brandsäkerhet efterlevs.

Tips!

Flera IT-företag redogör på deras webbplats för antalet inspektioner som genomförts, vilka avvikelser som förekommit samt hur de följer upp eventuella brister.

Konfliktmineraler

Många konsumentprodukter innehåller små mängder mineraler som brutits i konfliktdrabbade områden. Vilka är dessa och går det att välja bort dem?

Vad är konfliktmineraler?

Konfliktmineraler hänvisar till mineraler som bryts i gruvor kring konfliktdrabbade områden:

 • Tenn – används som lödningsmaterial i kretskort
 • Tantal – används för lagring av elektricitet i elektronik
 • Volfram – används inom elektronik för att få apparater
 • Guld – används i små mängder i elektroniska apparater

Spårbarhet av mineralernas ursprung

Utmaningar att följa upp kedjan av leverantörer mellan smältverken och företagen

Det är i smältverken som mineralerna förädlas till rena metaller och det är även här som branschen verkar för och samarbetar över gränserna att förbättra spårbarheten kring mineralernas ursprung. Därför är det är det många leverantörer och underleverantörer som är tvungna att deklarera vilka mineraler de använder och varifrån dessa kommer.

Certifierade konfliktfria smältverk

En oberoende tredjepartsrevision som avgör vilka smältverk som kan klassas som ”konfliktfria” enligt globala standarder är Conflict-Free Smelter Program.

Tips!

En lista över de företag som klarar revisionen finns på Conflict Free Sourcing Initiatives webbplats.

Läs mer

Kemikalier

Elektronik innehåller farliga ämnen som kan utgöra risk för vår hälsa och för miljön.

Kemikalier som kan utgöra en risk är framförallt tungmetaller och flamskyddsmedel som används vid tillverkning och avfallshantering av elektronik.

Utvecklingen går dock snabbt framåt och flera av dessa skadliga ämnen har elektronikindustrin själv fasat ut:

 • Bly
 • Kvicksilver
 • Kadmium

Lagstiftning & Direktiv

RoHS & CE-märkning

EU-direktiv med syfte att begränsa användningen av tungmetaller

Restriction of Hazardous Substances (RoHS) är ett EU-direktiv med syfte att begränsa eller förbjuda användning av farliga tungmetaller och flamskyddsmedel i elektriska produkter. Direktivet består av gränsvärden som är olika beroende på vilken tungmetall det gäller. De produkter som uppfyller kraven i RoHS-direktivet får en CE-märkning.

Direktivet omfattar en rad olika elektronikprodukter inom flertalet branscher:

 • IT- och kommunikationsutrustning
 • Konsumentutrustning
 • Automater
 • Medicintekniska produkter

REACH

EU-förordning som reglerar produktion och säker användning av kemikalier

REACH – direktivet klassar särskilt farliga ämnen som sedan listas på den så kallade kandidatlistan. Förkortningen står för Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals.

Kan man inte byta ut de ämnen som anses skadliga för miljön?

Det är lättare sagt än gjort. När kemiska ämnen ska bytas ut krävs stor försiktighet eftersom det nya ämnet kan vara bristfälligt undersökt vad gäller dess miljöpåverkan. Därför kräver nya ämnen omfattande utredningar där de nya substituten måste vara minst lika bra som de ”gamla”.

Tips!

Flera företag tillämpar egna regleringar som går utöver befintlig lagstiftning gällande ämnen som inte är tillåtna i produkterna. Testa sök på följande ord om du vill få mer informationen om vilka farliga ämnen det berör:

 • Begränsade
 • Reglerade
 • Övervakade

Återanvändning och återvinning

Det uppskattas att omkring 50 miljoner ton elektriskt avfall genereras varje år. Det är en enorm mängd som kan orsaka enorm skada om den inte hamnar rätt. Därför är det viktigt att vi som slutanvändare tar vårt ansvar och lämnar tillbaka gammal elektronik på rätt ställe så att det kan hanteras på ett säkert och miljövänligt sätt.

Vad ska man tänka på?

Först och främst ska man vara medveten om att elektronik får aldrig kastas i vanliga sopor utan måste kasseras och tas om hand av en certifierad återvinningscentral eller aktör.

Det uppskattas att mellan 16–38 procent av allt elektronikavfall från EU hamnar utanför unionens gränser och hamnar i illegala händer. Var därför uppmärksam på donationer och insamlingar som inte stöds av en certifierad återvinningscentral eller aktör.

Ska man återanvända eller återvinna?

Att återanvända en produkt är och kommer alltid vara ett hållbarare alternativ än att återvinna samma produkt. Ökad medvetenhet hos konsumenter och högre kvalitet på produkter har lett till ökad efterfrågan bland begagnade och återvunna produkter. Detta gäller förstås även elektronikprodukter och idag finns en rad företag som är specialiserade på att ge produkter som annars skulle kasserats istället får ett andra liv.

Dustin Takeback

Ge dina gamla IT-produkter en andra chans. Att återanvända elektronik är skonsamt för miljön och lönsamt för ditt företag. Med vår återtagstjänst ger du på ett enkelt sätt dina gamla IT-produkter möjligheten att träffa någon ny. Beställ återtag här.