Strategi och ledarskap

Tjänsterna som förenklar digitaliseringen av skolan

Sedan 2015 har tillgången på datorer i skolan ökat markant, men samtidigt upplever fyra av tio lärare att krånglande teknik begränsar deras arbete. Det visar en ny rapport från Skolverket om digitaliseringen i skolan.

Precis som i övriga samhället pågår digitaliseringen i skolan för fullt. En rapport från Skolverket visar att både tekniken och kompetensen har ökat sedan 2015. I dag går det i genomsnitt 1,3 elever per dator i grundskolan jämfört med 1,9 elever per dator för fyra år sedan. Bara en tiondel av dagens lärare uppger att de har behov av att få grundläggande datorkunskap.

Men trots ökad kompetens och bättre tillgång till hårdvara är användandet av digitala hjälpmedel i skolan långt ifrån problemfritt. Fyra av tio lärare upplever att krånglande teknik begränsar deras arbete minst en gång i veckan. Bara hälften av grundskolorna har tillgång till support samma dag.

– Rätt använda kan digitala verktyg stötta och förbättra undervisningen men när tekniken krånglar så riskerar det snarare att stjälpa än att hjälpa, säger Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.

Teknikkrånglet ställer också till problem för de nationella proven. Från och med 2022 ska dessa göras digitalt och då krävs att skolorna har trådlösa nätverk som har tillräcklig kapacitet för att alla elever i en årskurs ska kunna strömma film samtidigt. Men Skolverkets rapport visar att även om nästan alla skolor har tillgång till trådlösa nätverk så är inte kapaciteten tillräckligt hög. Istället säger sju av tio rektorer i grundskolan, och nästan lika stor andel i gymnasieskolan, att de har ett stort behov av investeringar i digital teknik.

Frigör tid till undervisning

En av de aktörer som jobbar med att hjälpa skolorna med de här problemen är Dustin. Redan i dag samarbetar Dustin med flera skolor. Fortfarande är det framförallt hårdvara skolorna efterfrågar, trots att ett tjänsteerbjudande skulle kunna avhjälpa en stor del av de problem med krånglande teknik som framkommer i rapporten.

– Det vi försöker göra nu är att visa skolorna hur mycket av problemen som kan undvikas dels om de tar hjälp av oss i enskilda fall, men framförallt om vi får hjälpa dem hela vägen, från ax till limpa, säger Christer Dahlström, Customer Technology Evangelist på Dustin.

– Istället för att pedagogerna ska behöva ägna sig åt teknik som de kanske varken vill eller kan sköta, kan vi lösa det och på sätt frigöra mer tid till undervisning. Och det gäller verkligen hela spektrat, från nätverk och datorer till licenser och support.

Enklare och billigare

Den enda skillnaden mellan en skolkund och en företagskund hos Dustin är att licensieringen för skolkunder är både enklare och billigare.

– Köper skolan ett paket till pedagogerna är det gratis att använda även för barnen, och då ingår all hantering av alla klienter. På så vis får de verktyg som fungerar, tillgänglighet oavsett tid och plats, samt attraktiva verktyg som gör det roligt och enkelt för barnen att jobba.

För Dustin är målet nu att få fler skolor att förstå hur väl IT som tjänst är lämpat för skolvärlden, för att på så vis bidra till bättre resultat i skolorna.

– Vi kan inte bygga bort problem med hemmasittare och inlärningssvårigheter, men vi kan ta hand om tekniken så att de kan ägna sig åt eleverna. Det säger sig självt att om pedagogerna kan fokusera på att undervisa istället för att lägga tid på tekniken kan fler få bättre undervisning, fler kan klara sin skolgång och fler gå vidare i samhället.

Digitaliseringen i skolan

16 000 lärare, elever, rektorer, förskollärare och förskolechefer har erbjudits att svara på en enkätundersökning om tillgång till digitala verktyg, digital kompetens och hur digitala verktyg används. Drygt 9 000 svar har kommit in. Rapporten är en uppföljning av den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet som regeringen beslutade om 2017.

Läs mer om vad Dustin kan göra inom offentlig sektor.

elever i skola