Allmänna Försäljningsvillkor – Appmarket

Inledande bestämmelser

1. Tillämplighet m.m.

Dustin Sverige AB:s (”Dustin”) Allmänna Försäljningsvillkor – Appmarket gäller för leverans av programvara, tjänst eller supporttjänst till kund som förvärvas via webbsidan appmarket.dustin.se (”Appmarket”) från och med ovan angivet datum och ersätter tidigare av Dustin publicerade försäljningsvillkor.

Dessa Allmänna Försäljningsvillkor - Appmarket gäller i tillämpliga delar om inget annat avtalats. Om Allmänna Försäljningsvillkor – Appmarket innehåller bestämmelser som avviker från villkoren för den specifika programvaran, tjänsten eller supporttjänsten ska de specifika villkoren ha företräde.Leveransbestämmelser

2. Produktinformation och garantier

De programvaror, tjänster och supporttjänster som presenteras på Appmarket utgör Dustins vid var tid gällande sortiment.

All programvara som finns tillgänglig för att hämtas från Dustins webbsida är upphovsrättsligt skyddade verk från respektive tillverkare. Dustin lämnar inga garantier avseende produkter och tjänster som säljs via Appmarket utan dessa produkter och tjänster tillhandahålls av Dustin ”i befintligt skick” och utan garantier samt i enlighet med villkoren för respektive programvara, tjänst eller supporttjänst som finns tillgängliga på Appmarket.

3. Priser

Aktuella priser på produkter och tjänster lämnas via Appmarket som uppdateras i realtid. Priserna anges i SEK och exklusive moms. Dustin äger rätt att ändra priserna på Appmarket utan föregående avisering. Priser för redan gjorda beställningar kan inte justeras annat än i enlighet med villkoren för den specifika programvaran, tjänsten eller supporttjänsten. På Appmarket angivet pris gäller om inget annat särskilt överenskommits.  Ytterligare villkor för justering av pris på produkter och tjänster kan framgå av villkoren för respektive programvara, tjänst eller supporttjänst som finns tillgängliga på Appmarket.

4. Betalningsvillkor och säkerhet

Betalning erläggs mot faktura. Fakturering sker efter särskild kreditprövning. Faktura ska betalas så att fakturabeloppet finns tillgängligt på Dustins bankkonto senast tio (10) dagar från fakturadatum. Vid försenad betalning har Dustin rätt att ta ut dröjsmålsränta enligt räntelagen samt lagstadgad påminnelseavgift.

Dustin tar ut en faktureringsavgift per faktura om kunden begär pappersfaktura. Felaktigheter i en faktura från Dustin måste reklameras senast på förfallodagen. Om reklamation inte gjorts i tid kan felaktigheten inte göras gällande mot Dustin.  Om det finns skäligt tvivel avseende kundens betalningsförmåga, har Dustin rätt att förkorta kredittiden, kräva förskottsbetalning eller annan säkerhet.

5. Beställning och orderbekräftelse

Genom att genomföra ett köp hos Dustin accepterar kunden dessa Allmänna Försäljningsvillkor - Appmarket. Genom att acceptera villkoren förbinder sig kunden att följa villkoren i sin helhet.

Vid orderläggning skickas en mottagningsbekräftelse till kunden. Bindande avtal kommer till stånd vid orderbekräftelse från kunden, efter att kunden godkänt samtliga villkor för produkten respektive tjänsten i Appmarket och Dustin har skickat ut en orderbekräftelse på kundens köp.

6. Leverans

Leverans sker elektroniskt till Kund av respektive tillverkare i enlighet med tillverkarens villkor.

Dustin bär inte något som helst ansvar för leveransförsening, oavsett om det är orsakat av en tillverkare/leverantör eller av annan orsak.

7. Ångerrätt

Dustin accepterar endast ångerrätt avseende programvaror, tjänster och supporttjänster köpta via Appmarket i den utsträckning ångerrätt tillhandahålls av tillverkaren/leverantören i enlighet med dennes specifika villkor.

Eventuell ångerrättsavgift belastar Kundens eventuella tillgodohavande hos Dustin eller faktureras separat.

8. Immateriella rättigheter

Vid köp av nyttjanderätt och/eller licens till programvara gäller respektive tillverkares eller licensgivares villkor. Villkoren tillhandahålls via Appmarket och/eller ingår i programvaran.

Kunden får inte, utöver vad som skriftligen medgivits av respektive tillverkare i dess villkor, använda, kopiera, ändra eller på annat sätt hantera programvara eller annat material som hör till den programvara, tjänst eller supporttjänst som kund köpt via Appmarket, och inte heller överlåta eller upplåta rätt till sådan programvara eller annat material till annan.

9. Ansvar och skadestånd

Ansvar för fel i programvara, tjänst eller supporttjänst hanteras i enlighet med villkoren för respektive programvara, tjänst eller supporttjänst. Dustin har rätt att hänvisa kund direkt till respektive tillverkare/leverantör eller till av tillverkaren/leverantören anvisad partner för felets åtgärdande.

Dustins ansvar vid fel i programvara, tjänst eller supporttjänst är begränsat till vad som anges ovan och kunden kan inte rikta anspråk mot Dustin med anledning av fel programvara, tjänst eller supporttjänst.

Dustin ansvarar under inga omständigheter för indirekta skador eller följdskador, såsom produktionsbortfall eller utebliven vinst, eller andra skador till följd av omöjlighet eller svårighet att använda datorer eller information, eller för förlust av data.

10. Teknisk support

För teknisk support och användarstöd för programvara, tjänst eller supporttjänst, har Dustin rätt att hänvisa kunden till respektive tillverkare/leverantör samt, i förekommande fall, till tredjepartföretags betalsupport. Observera att supporten kan vara på engelska för vissa tillverkare/leverantörer och att i vissa fall ges support endast via e-post och hemsidor.

11. Force Majeure

Dustin är inte ansvarigt för olägenheter som uppstår på grund av omständigheter utanför Dustins kontroll, såsom krigsliknande händelser, uppror och oroligheter, avbrott i allmänna förbindelser, export- och importrestriktioner, laglig reglering eller annat påbud av myndighet i Sverige eller utlandet, strejk, lockout, blockad eller annat arbetshinder, eldsvåda, explosion eller annan olyckshändelse, eller för fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av ovan nämnda omständigheter.Särskilda bestämmelser för Microsoft CSP-licenser/abonnemang och bundlingar / tilläggstjänst

Särskilda bestämmelser för Microsoft CSP-licenser/abonnemang och bundlingar / tilläggstjänst framgår av villkoren för den specifika Produkten i Appmarket.

Läs mer om villkoren för Microsoft CSP-licenser/abonnemang och bundlingar / tilläggstjänst >>Allmänna bestämmelser

12. Länkar till tredje parts webbsidor

Länkar på Dustins webbsida möjliggör för besökare att lämna Dustins webbsida. De länkade webbsidorna kontrolleras inte av Dustin och Dustin bär därför inget som helst ansvar för innehållet på sådana webbsidor eller innehållet i länkarna på sådana webbsidor. Dustin tillhandahåller endast dessa länkar för att underlätta finnandet av webbsidor och tillhandahållandet av en länk innebär inget godkännande från Dustin av aktuell webbsida.

13. Dustin webbsida och immateriella rättigheter

Innehållet på Dustins webbsida ägs av Dustin eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom marknadsföringsrättsliga och immaterialrättsliga lagar, vilket innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout etc. inte får kopieras eller på annat sätt användas utan skriftligt godkännande från Dustin. Utskrift eller annan kopiering av materialet är tillåtet för eget, privat, icke-kommersiellt bruk. Det är förbjudet att kopiera, spara eller på annat sätt reproducera, bearbeta, ändra, överföra, överlåta, på annat sätt utnyttja eller exploatera materialet eller delar därav utan på förhand givet skriftligt tillstånd av Dustin.

14. Kundkonton

Inloggningsuppgifter (användarnamn och lösenord) till kundkonton på Dustins webbsida ska hanteras så att de inte kommer till obehöriga personers kännedom. Genom att ge sina inloggningsuppgifter till någon annan bekräftar kunden därmed att den personen äger rätt att lägga beställningar i kundens namn och att kunden är betalningsskyldig för sådana beställningar i förhållande till Dustin. För kundkonton som tillhör juridiska personer anses samtliga personer som har tillgång till inloggningsuppgifterna till kundkontot vara behöriga att lägga beställningar för kundens räkning. Om kund misstänker att någon obehörig person har tillgång till dennes inloggningsuppgifter, åligger det kunden att omedelbart meddela Dustin detta samt byta sitt lösenord.

15. Personuppgifter

När Dustin är personuppgiftsansvarig

Dustin kommer i anslutning till kundens beställningar av produkter och tjänster att behandla personuppgifter om kundens kontaktpersoner (”företagsrepresentanter”) för de ändamål och på de villkor som framgår av Dustins integritetspolicy. Genom att skapa ett företagskonto hos Dustin bekräftar kunden att kunden har informerat berörda företagsrepresentanter om Dustins behandling av deras personuppgifter och inhämtat deras samtycke till behandlingen.

När Dustin agerar personuppgiftsbiträde åt kunden

I de fall Dustin behandlar personuppgifter för Kundens räkning gäller följande.  Kunden är ansvarig i egenskap av personuppgiftsansvarig för att behandling av personuppgifter sker i enlighet med svensk lag. Dustin får endast behandla personuppgifter i enlighet med kundens skriftliga instruktioner och inte för några andra ändamål.  Dustin ska vidta de lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som behövs för att skydda de personuppgifter som behandlas för kundens räkning. Fjärrdiagnostik eller motsvarande förfarande får utföras av Dustin endast efter kundens skriftliga medgivande. Dustin ska utan oskäligt dröjsmål underrätta kunden vid upptäckt av fullbordade fall av eller försök till obehörig åtkomst, förstörelse eller ändring av kundens personuppgifter. Om behandlingen av personuppgifter sker via kundens utrustning åtar sig kunden att tillse att de nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna finns på plats.

Dustin får avtala med underbiträde om uppfyllande av Dustins åtaganden om behandling av personuppgifter inom ramen för avtalet. Dustin svarar i dessa fall för att underbiträdets hantering av personuppgifter sker i enlighet med kundens instruktioner och att underbiträdet är bunden av samma villkor som Dustin enligt detta avsnitt. Dustin ska på kundens skriftliga begäran meddela kunden vilka underbiträden som behandlar personuppgifter för kundens räkning och i vilket land behandlingen äger rum. Kunden har rätt att frånträda avtalet om kunden motsätter sig ett visst underbiträde.

Dustin har rätt att behandla personuppgifter i ett land utanför EU/EES så länge detta är förenligt med svensk lag. Om ett underbiträde kommer att behandla personuppgifter i ett land utanför EU/EES ska Dustin tillse att underbiträdet undertecknar EU:s standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till registerförare i tredje land om det saknas en annan laglig grund för överföringen. Dustin ska ha rätt att som ombud för kunden underteckna det avtalet.

Kunden har rätt att en gång per år, och senast inom 3 månader från det att uppdraget slutfördes, begära att få ta del av logghistorik och annan dokumentation som behövs för att säkerställa att Dustin lever upp till kundens krav på personuppgiftsbehandlingen och vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder. Granskningen ska ske på kundens egen bekostnad och, om Dustin begär det, genom en oberoende tredje man. Dustin ska tillåta de inspektioner som myndighet enligt lag kan kräva för personuppgifters behandling. Dustins kostnader i samband med genomförande av sådan granskning får debiteras kunden.

Dustins ska inte behandla personuppgifter för kundens räkning under längre tid än vad som behövs för att fullgöra sitt åtagande mot kunden. Om Dustin lagrar personuppgifter för kundens räkning, får Dustin inte radera personuppgifterna innan kunden meddelats om att radering kommer att ske.

16. Tillämplig lag och tvist

Svensk rätt ska tillämpas på Allmänna Försäljningsvillkor - Appmarket. Tvist med anledning av Allmänna Försäljningsvillkor -  Appmarket ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC). Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän.

Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. Dustin ska därtill alltid ha rätt att ansöka om betalningsföreläggande eller väcka talan beträffande utebliven betalning vid allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

17. Övrigt

Dustin förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, innefattande men inte begränsat till, priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering. Information och priser lämnas med reservation för skrivfel, felaktigheter i angivna tekniska specifikationer samt leverantörers prishöjningar.

De uppgifter som lämnas på Dustins webbsida utgör inte någon utfästelse om användbarhet, lämplighet eller garanti annat än där så är direkt angivet.  Kunden har inte rätt att överlåta avtalet eller rättigheter och skyldigheter hänförliga till avtalet utan Dustins skriftliga samtycke.

Dustin förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Allmänna Försäljningsvillkor - Appmarket.