Ramavtal med Kammarkollegiet

Senaste uppdatering: 2022-08-19

1. Klient- och mobiltelefonlösningar - Förnyad konkurrensutsättning & Särskild fördelningsnyckel

Omfattning Avtalsnummer: 23.3-13124-20:004

Ramavtalet omfattar mobiltelefoner och surfplattor samt olika typer av klienter (datorer och bildskärmar), med tillhörande tillbehör och tjänster. Ett avrop kan omfatta endast mobiltelefoner eller endast surfplattor. Mobiltelefoner och surfplattor kan avropas tillsammans. Klienter kan endast avropas som en del av en helhetslösning d.v.s. avrop som omfattar både klienter och mobiltelefoner och/eller surfplattor.

Hårdvara som tjänst går att avropa vilket exempelvis innebär en kombination av hårdvara, programvara och tjänster som levereras tillsammans till en periodiserad tid där kund betalar för nyttjanderätten.

För att avropa enbart Klienter hänvisas till ramavtalet Klienter.

Det finns möjlighet att göra direktavrop via särskild fördelningsnyckel eller göra en förnyad konkurrensutsättning.

Mer info hittar du här:

Kontakt

Avrop samt frågor om avtalet:
Klient- och mobiltelefonlösningar - Förnyad konkurrensutsättning & Särskild fördelningsnyckel
[email protected]
08 - 553 44 000

Avtalsperiod: : 2021-09-27 - 2023-09-26

Förlängningsoption max t.o.m: 2025-09-26

2. Klienter - Förnyad konkurrensutsättning & Särskild fördelningsnyckel

Omfattning Avtalsnummer: 23.3-8108-19-004

Detta ramavtal omfattar hårdvara i form av olika typer av klienter, stationära datorer och bärbara datorer samt tillbehör. Det ingår även tillbehör och tjänster som har nära anknytning till hårdvaran.

Så kallade skoldatorer med därtill kopplade programvaror och tjänster för skola kan också avropas samt hårdvara inom området för sjukhusmiljö. Hårdvara kan i samtliga fall avropas med eget ägande för avropsberättigad och/eller köpas som tjänst dvs. utan eget ägande.

Mer info hittar du här:

Kontakt

Avrop samt frågor om avtalet:
Klienter - Förnyad konkurrensutsättning & Särskild fördelningsnyckel
[email protected]
08 - 553 44 000

Avtalsperiod: : 2021-07-01 - 2023-06-30

Förlängningsoption max t.o.m: 2025-06-30

3. Datacenter - Delområde Datacenterlösningar

Omfattning Avtalsnummer: 23.3-5432-19:008

Datacenterlösningar omfattar all hårdvara, programvara och tjänster som omfattas av Servrar och lagring, Nätverk och säkerhet samt Telefoniprodukter. Datacenterlösningar ska användas när kunds behov ryms inom två eller flera av de andra områdena alternativt där behovet rör datacenter men inte tydligt hör hemma i något av de andra områdena. Exempel på sådan hårdvara, programvara och tjänster är hyperkonvergerad infrastruktur och drifttjänst (co-location). Avrop sker genom förnyad konkurrensutsättning.

Mer info hittar du här:

Kontakt

Avrop samt frågor om ramavtalet:
Datacenterlösningar
[email protected]
Jan Rydell: 08-553 44 000, 076-511 59 38

Avtalsperiod: : 2022-04-01 - 2024-03-31

Förlängningsoption max t.o.m: 2024-03-31

4. Datacenter - Delområde Servrar och lagring

Omfattning Avtalsnummer: 23.3-2771-21:005

Servrar och lagring omfattar hårdvara, programvara och tjänster för t.ex. servrar, Storage Area Network, Network Attached Storage, lagringssystem, säkerhetskopiering, hypervisor och virtualisering. Avrop sker genom förnyad konkurrensutsättning.

Mer info hittar du här:

Kontakt

Avrop samt frågor om ramavtalet:
Servrar och lagring
[email protected]
Jan Rydell: 08-553 44 000, 076-511 59 38

Avtalsperiod: : 2022-04-01 - 2024-03-31

Förlängningsoption max t.o.m: 2024-03-31

5. Datacenter - Delområde Telefoniprodukter

Omfattning Avtalsnummer: 23.3-5432-19:001


Delområdet Telefoniprodukter omfattar hårdvara, programvara och tjänster för t.ex. abonnentväxel, kontaktcenter, callback, röstbrevlåda, talsvar, samtalshantering, Unified Communication, stödsystem för telefoni, inspelning, softphone, fast telefon samt inomhusnät för mobiltäckning.

Dustin är en av 4 utvalda leverantörer på ramavtalet. Avrop sker genom förnyad konkurrensutsättning där samtliga ramavtalsleverantörer ges möjlighet att svara.

Kontakt

Avrop samt frågor om ramavtalet:
Datacenter - Delområde Telefoniprodukter
[email protected]
08 - 553 44 000

Avtalsperiod: 2021-01-01 - 2022-12-31

Förlängningsoption max t.o.m: 2024-12-31

6. AV och distansmöten

Omfattning Avtalsnummer: 23.3-10517-20:004


Ramavtalet omfattar varor och tjänster för ljud och bild av olika slag som tillsammans täcker in det totala behovet under en livscykelperiod.

Ramavtalet olika varianter av varor och tjänster för ljud, bild, foto, distansmöten, videokonferens och liknande audiovisuella varor som möjliggör möten eller informationsspridning med hjälp av elektronik och teknik. Varor och tjänster kan vara analoga och digitala. Ramavtalet inkluderar även varor och tjänster som möjliggör förinspelad information som spelas upp när användaren själv önskar det eller information som spelas upp live via en vald kanal, där inkluderas streamingtjänst.

Ramavtalet omfattar även varor och tjänster kopplade till nya eller befintliga mötes- och konferensrum, utbildningssalar, hörsalar, scener, väntrum, receptioner, vård- och omsorgsmiljöer, arbete i hemmet eller ifrån andra platser där avropsberättigad har behov av dessa varor och/eller tjänster.

Mer info hittar du här:

Kontakt

Avrop samt frågor om ramavtalet:
AV och distansmöten
[email protected]
[email protected]
Staffan Skommargård: 08-553 44 000, 070-480 45 01

Avtalsperiod: 2022-07-01 - 2026-06-30

Förlängningsoption max t.o.m: 2026-03-31

7. Programvaror och tjänster - Licensförsörjning

Omfattning avtalsnummer: 23.3-5561-17:003

Ramavtalet omfattar licenser, abonnemang och prenumeration av programvara och publika molntjänster. Ramavtalet omfattar dessutom support, uppgraderingar och uppdateringar av befintligt innehav av programvaror. Ramavtalet omfattar också alla typer av licenstjänster som hjälper en myndighet med sina licenser.

Exempel på licenstjänst är stöd i licensfrågor, licensinventering, stöd vid licensrevision, licensrådgivning, licensuppföljning, val av licenstyp, ändring av licenser, kravspecifikation vid köp av nya licenser, hjälp vid avrop av licenser och fakturagranskning. Ramavtalet omfattar inga konsulttjänster.

Kontakt

Avrop samt frågor om avtalet:
Programvaror och tjänster - Licensförsörjning
[email protected]
08 - 553 44 000

Avtalsperiod: 2019-02-18 - 2023-02-17

Förlängningsoption max t.o.m: 2023-02-28

8. Programvaror och tjänster – Programvarulösningar

Omfattning Avtalsnummer: 23.3-8027-21:005

Ramavtalet omfattar programvara, publik molntjänst och privat molntjänst som används när kunds behov täcker mer än ett av ramavtalen Licensförsörjning, Systemutveckling, Informationsförsörjning. Ramavtalet omfattar även behov som helt eller delvis är utanför något av de andra uppräknade ramavtalen men omfattas av upphandlingsområdet Programvaror och tjänster.

De konsulttjänster som omfattas av ramavtalet är sådana kompetenser som bemannar it och it-relaterade projekt eller aktiviteter under ett systems livscykel; från behovsanalys till leverans och förvaltning, inklusive migrering och avveckling.

Kontakt

Avrop samt frågor om avtalet:
Programvaror och tjänster – Programvarulösningar
[email protected]
08 - 553 44 000

Avtalsperiod: 2023-02-18 - 2027-02-17

9. Skrivare som tjänst och produkt

Omfattning - Konkurrensutsättning, avtalsnummer: 23.3-2401-16:003

Ramavtalsområdet omfattar skrivare, multifunktionsprodukter, kopiatorer, scannrar, faxar, tillbehör och förbrukningsmaterial samt olika slags tjänster kopplade till detta område såsom t.ex. driftsättning, anpassning, installation, konfiguration, licenshantering, service, reparation, underhåll och utbildning.

Ramavtalsområdet ger möjlighet att välja olika typer av ägandeformer, där avroparen själv äger utrustningen eller där ägandet inte överförs till avroparen såsom utskrift som tjänst, hyra eller finansiell leasing.

I detta ramavtalsområde gäller förnyad konkurrensutsättning där avroparen kan precisera och komplettera sina behov utifrån villkoren i ramavtalsområdet.

Mer info hittar du här:

Kontakt

Dustin är en av 6 utvalda leverantörer på ramavtalet. Avrop sker genom förnyad konkurrensutsättning där samtliga ramavtalsleverantörer ges möjlighet att svara.

Avrop samt frågor om avtalet:
Skrivare som tjänst och produkt - Konkurrensutsättning
[email protected]
08 - 553 44 000

Avtalsperiod: 2018-12-17 - 2022-12-16

Förlängningsoption max t.o.m: 2022-12-16