Harvardforskare: Det här får oss att lyckas på jobbet

Som chef påverkar du hur människor mår på jobbet och därmed hur de presterar. Men hur får du dem att må – och därmed prestera – så bra som möjligt? Forskare vid Harvard har visat att det inte är motivation som skapar framgång – utan framgång som skapar motivation.

I dag är det stort fokus på talanger i näringslivet, och många menar att det företag som lyckas attrahera de mest kreativa, innovativa medarbetarna är det som får mest framgång.

Enligt Teresa Amabile, professor i företagsekonomi vid Harvard Business School och utsedd till en av affärsvärldens femtio viktigaste tänkare, är det här inte sant. Istället menar hon att vi missar en viktig faktor, nämligen hur bra medarbetarna mår och därmed hur motiverade de är att göra sitt allra bästa på jobbet.

Under flera år lät Teresa Amabile och hennes team drygt 200 personer i kunskapsintensiva yrken (programmerare, marknadsanalytiker, projektledare etcetera) skriva dagböcker om sitt arbetsliv, något som resulterade i 12 000 dagboksanteckningar. När anteckningarna analyserades visade det sig tydligt att det inte är de företag som har de bästa medarbetarna som lyckas bäst, utan de företag där cheferna lyckas få medarbetarna att må bra och känna sig motiverade.

Framång skapar motivation

Men hur gör du det? Studien visade att det allra viktigaste inte är beröm eller ekonomisk ersättning, utan att få göra framsteg på jobbet och att känna att det du gör är meningsfullt. Forskarna kallar det här för ”the progress principle” (framstegsprincipen) och menar att framgång på jobbet skapar en positiv känsla som i sig inspirerar till ytterligare kreativitet och motivation. Det är alltså inte motivation som skapar framgång, utan framgång som skapar motivation.

Det är inte bara stora framsteg som skapar det här inre välbefinnandet, även små vardagliga händelser kan ha en positiv inverkan. Som en programmerare skrev i en av dagböckerna: ”I dag har jag äntligen lyckats lösa fixa en bug som har stört mig hela veckan! Det kanske inte verkar så stort för dig, men i mitt ganska enahanda liv är det här en riktigt stor grej! Tyvärr är de flesta av mina kollegor inte på kontoret i dag, så jag får sitta här och gotta mig i min ensamma eufori.”

Undanröj hinder för framgång

På grund av de här forskningsresultaten anser Teresa Amabile att chefens viktigaste uppgift är att undanröja de hinder som står i vägen för att medarbetarna ska få uppleva framgång i sitt arbete. Det handlar till exempel om att sätta tydliga mål så att medarbetarna vet vad som förväntas av dem, men också att tillåta autonomi så att medarbetarna själva kan vara med och påverka hur arbetet ska utföras. Det är också viktigt som chef att skapa en kultur där personalen får testa och misslyckas utan rädsla, och inte minst måste chefen se till att det finns tillräckliga resurser. Medarbetare ska helt enkelt inte behöva lägga sin energi på att oroa sig över om projektet har tillräcklig finansiering eller svära över eftersatt IT-infrastruktur som krånglar och hindrar deras arbete.

Teresa Amabiles forskning visar att de flesta chefer inte har kunskap om hur viktig känslan av framgång är för att bygga motivation.

– Folk vill bidra och få känna att deras jobb är meningsfullt, och då måste cheferna inse hur viktiga även små framgångar är för medarbetarnas motivation.

Framgångsfaktor 2: Bygg en känsla av kamratskap

Teresa Amabiles forskning visar att en upplevd känsla av framgång är den största motivationsfaktorn, men det finns andra som också är viktiga. Framförallt visar studier att positiva och negativa interaktioner mellan människor hade en oproportionerlig stor påverkan på människors mående på arbetsplatsen: en liten vänlig gest kunde sporra medarbetaren till nya framsteg, medan en negativ kommentar helt kunde dränera personen på motivation. Därför är det mycket viktigt att chefen bygger en kultur av kamratskap på arbetsplatsen.

Läs också: Så får du alla att jobba mot samma mål

26 augusti 2019

Säkerhet i offentlig sektor

Arbetet med säkerhetsfrågor i offentlig sektor har under senaste år genomgått en positiv utveckling. Säkerhetsperspektivet ges ett större utrymme i samband med strategiska IT-projekt och vid implementeringar av ny teknik, samtidigt som kommunikation och stöd till samhälle och näringsliv både förtydligats och vidgats.

Säkerhet och molntjänster

Säkerhet målas ofta upp som ett av de största hindren för tillväxten av molntjänster och även generellt vad gäller extern IT-drift. Radars data visar dock att det inte är säkerheten som är problemet, det är IT-organisationens mognad är avgörande.

Säkerhet i en våg av digitalisering

IT behöver definiera, förankra och säkerställa säkerhetsnivåer, både vad gäller infrastruktur och applikationer. Insatser som stärker lämpliga och nödvändiga beteendeförändringar hos alla IT-användare i verksamheten är viktigt.

Bli en digital vinnare

Hur växlar man över till Industri 4.0 på riktigt? Experten identifierar de digitala vinnarna och ger råd om hur nordiska företag kan vässa sin verksamhet för att nå toppskiktet.

Digital novis eller vinnare?

Med hjälp av tre frågor kan du ta tempen på var ditt företag ligger på den skalan och samtidigt få en känsla för vägen framåt.

7 tips: Så blir din organisation snabbare och mer anpassningsbar

I en värld där den tekniska utvecklingen går fortare för varje år ser vi traditionella affärsmodeller falla och nya uppstå. Världen blir snabbare och det måste du också bli. Här är sju tips att ha med dig på resan.