GUIDE: Molntjänster – så funkar de

Att använda molntjänster är inget nytt, utan något som på sätt och vis kan sägas ha funnits med sedan internet slog igenom. Men det är på senare år, tack vare utvecklingen inom hårdvara, programvaror och uppkopplingar som det har vuxit sig starkt och blivit en lösning som både privatpersoner och företag har stor nytta av.

Del 1

Vad innebär molntjänster?

I grund och botten handlar det om att använda IT-tjänster via en internetuppkoppling. Det kan handla om allt från ren lagring av filer till tunga applikationer med affärskritiska data. Molnleverantören kan stå för allt från drift och underhåll till applikationslicenser och säkerhetsgarantier, beroende vilket avtal du har.

Del 2

Varför molntjänster?

Den stora fördelen för många företag är att det ger ökade möjligheter att vara flexibel, vilket i sin tur kommer att gynna verksamhetsutvecklingen och produktiviteten. Jämfört med att ha motsvarande funktioner och applikationer ”in-house” ger molntjänster en möjlighet att skala upp och ner sådant som lagringsutrymme och databeräkningskapacitet i takt med att affärsbehoven förändras. Att göra liknande förändringar med egen hård och mjukvara går betydligt långsammare och blir som regel mindre kostnadseffektivt.

En annan, minst lika viktig fördel är att du som kund slipper på egen hand försöka hålla dig i framkant när det gäller cybersäkerhet; ett område som blir allt mer kritiskt för många företag. Intrång och sabotage är ett hot som ständigt växer sig starkare.

Generellt sett kan man säga att molntjänster kan ge tydliga fördelar inom drift, säkerhet och ekonomi:

Drift

 • Alla program och applikationer är hela tiden uppgraderade, så att det är de senaste versionerna ni använder.
 • All licenshantering sköts av molnleverantören.
 • En stabil servermiljö medför en hög driftsäkerhet, vilket förebygger kostsamma avbrott, felsökningar och åtgärder.
 • Det går att få snabb support.

Säkerhet

 • Molnleverantören tar hand om backuper, så att ni minskar risken att förlora värdefull data.
 • Det finns hela tiden de senaste antivirusskydden installerade.
 • Molnleverantören gör kontinuerliga säkerhetsuppdateringar för att hålla ett maximalt skydd mot dataintrång och sabotage.
 • Det är en högre fysisk säkerhet – tänk på riskerna med till exempel brand eller inbrott – jämfört med att ha egen hårdvara.
 • Det kan gå att få kontroll över var data lagras; vissa företag och organisationer har till exempel krav på att datalagringen sker i Sverige.

Ekonomi

 • Ni slipper göra kontinuerliga investeringar i hårdvara som servrar.
 • Det går lätt att skala upp och ner tillgången till hårdvara och kapacitet när behoven skiftar – ni betalar alltså enbart för just det ni har användning för.
 • Det finns ofta möjlighet att få avtal med fasta kostnader, vilket bidrar till en ökad kontroll över it-budgeten.

Vilka fördelar som är mest betydelsefulla varierar förstås beroende på bland annat företagsstorlek och bransch.

Del 3

Vilka olika typer av molntjänster finns det?

Publikt moln

Genom att använda en tjänst som kallas publikt moln, offentligt moln eller ”public cloud” kommer all hårdvara, programvara och infrastruktur som ingår i tjänsten ägas och drivas av molnleverantören. Den här typen av moln kan användas för allt från enkla lagringsbehov till avancerade applikationer. Alla tjänster som ingår kommer ni enkelt åt via webbläsaren.

Principen är att hårdvara, program och infrastruktur delas med andra användare som är knutna till leverantören (vilket förstås dock inte är detsamma som att man får tillgång till någon annans data!). Det innebär också att det som regel rör sig om tjänster och gränssnittet som är standardiserade och lika för alla användare, det vill säga att det finns begränsade möjligheter till kundanpassning.

Kostnaden för en publik moln-tjänst beror vanligtvis på resursbehovet. Det vill säga, ett företag med begränsat behov av serverkapacitet kan få en mycket kostnadseffektiv lösning med denna typ av molntjänst. Det går också snabbt att skala upp kapaciteten när verksamheten kräver det, och lika snabbt att skala ner den när behovet försvinner – så att ni inte betalar för överflödig kapacitet. Tjänsten är i princip skalbar i all oändlighet.

Lagring, webbaserad e-post och onlineprogram som Microsoft Office 365 är några exempel på tjänster som brukar ligga i ett publikt moln. Det här kallas ibland SaaS (Software as a Service), som helt enkelt innebär att ni abonnerar genom molnet på de program som behövs i verksamheten.

Ett publikt moln ger:

 • Låg kostnad – inga grundinvesteringar, och ni betalar för den användning och det resursbehov ni har vid varje tillfälle.
 • I princip obegränsad skalbarhet, det vill säga en ytterst hög grad av flexibilitet.

Privat moln

Ett privat moln (private cloud) innebär istället att användaren får tillgång till resurser – hårdvara, programvara och infrastruktur – som är dedikerade till enbart det egna företaget eller den egna organisationen. Det ger därmed möjligheter till att göra en full anpassning av innehåll och prestanda för att passa de unika behov som användaren har.

Den här lösningen kan bygga på att datorkapaciteten rent fysiskt är placerad i användarens ordinarie datormiljö – ibland används begreppen internt moln och företagsmoln. Alternativt kan datorkapaciteten vara baserad hos en molnleverantör, vilket förstås frigör resurser som skulle ha behövts för hantering och underhåll vid en intern placering av hårdvaran.

Det privata molnet ger samma fördelar när det gäller självbetjäning som ett offentligt moln, och det rymmer infrastrukturtjänster som är fullt skalbara. Här kan man tala om IaaS (Infrastructure as a Service), vilket alltså är en molnbaserad och ständigt tillgänglig it-driftstjänst. En annan typ av molntjänst som är relativt vanlig är PaaS (Platform as a Service), där sådant som databaser och operativsystem körs i molnet – något som i första hand är aktuellt för till exempel utvecklare.

En viktig skillnad mellan ett privat moln och ett offentligt moln är att det privata molnet ger ökade möjligheter till kontroll och säkerhet med mer avancerad incidenthantering och proaktiv övervakning än i det offentliga molnet. Det här kan vara en avgörande skillnad för till exempel myndigheter och ekonomiska institutioner med stränga regleringar kring hantering och lagring av data – i vissa fall kan det till exempel finnas förbud mot att lagra data på en server som befinner sig utanför landets gränser.

En privat molnlösning är alltså ett IT-system som driftas inom det egna företaget och som användarna kan koppla upp sig mot över nätet. Privat moln används ofta för applikationer som är så kritiska för verksamheten att kravet på tillgänglighet överstiger de nivån publika molnleverantörer kan garantera. Eller för system där data inte får flyttas utanför det aktuella företaget eller landet. Etablerade leverantörer av publika molnlösningar är till exempel HPE, VMware, Dell och IBM.

Ett privat moln ger:

 • Mycket goda möjligheter till att anpassa miljö, funktioner och gränssnitt efter de egna behoven.
 • En ökad säkerhet och kontroll, med full insyn över var datalagringen sker.
 • Möjligheter att teckna avtal med fasta kostnader för de tjänster som ingår, för att på det sättet få en ökad kontroll över it-budgeten.

Hybridmoln

Kanske är hybridmoln helt enkelt det bästa av två världar – en kombination av publika moln och privat moln. Det har i alla fall visat sig vara det alternativ som passar de allra flesta moderna företag.

Utgångspunkten är att använda privat moln för att köra företagskritiska program eller resurser som kräver ökad kontroll, anpassning eller säkerhet, och ha tjänster som kännetecknas av stora volymer – till exempel webbaserad e-post – i ett publikt moln.

Om användningen i det privata molnet behöver mer kapacitet under en viss period går det dessutom att styra över användningen till en tjänst som körs i ett publikt moln för att få ökade resurser för databearbetning.

Ett hybridmoln ger:

 • Kontroll, genom att använda privat moln med ökad säkerhet för kritisk information.
 • En flexibel lösning, eftersom det går att dra nytta av resurser i offentliga molnet vid behov.
 • Hög kostnadseffektivitet i och med att skaländringar med hjälp av offentligt moln gör att kostnaden styrs av den faktiska användningen.
 • Möjligheter att kombinera befintliga molntjänster för vissa applikationer med en hybridmolntjänst (gäller vissa leverantörer).

Del 4

Hur väljer du rätt?

Vilken molnlösning som är rätt för dig beror mycket på vilken typ av verksamhet ni driver. Vissa verksamheter kräver att alla data hanteras lokalt. Då behövs ett privat moln. Medan små företag med mindre komplex verksamhet kan klara sig enbart med publika molntjänster. Idag landar dock väldigt många företag i någon form av hybridlösning. Då kan kritiska applikationer som kräver hög säkerhet och noggrann hantering av data ligga i en privat molnlösning samtidigt som du kan dra nytta av de publika molntjänsternas möjligheter.

21 februari 2019

Molntjänster öppnar upp för nya affärsmöjligheter

Molntjänsterna är här för att stanna vilket är positivt. För när innovativa molnbaserade applikationer dyker upp, öppnar nya affärsmöjligheter upp sig.

Säkerhetsutmaningar i tider av digitalisering + verktyg för säkerhetsutvärdering

I takt med att digitaliseringen rotar sig djupare i samhällets alla delar blir säkerhet något som fler inte bara förväntas förstå och reflektera över utan också bidra till. Ladda ner rapporten och utvärdera din verksamhets säkerhetsarbete med hjälp av verktyget.

Hitta rätt mix av moln

Molnet kan rymma allt från lagring till att hantera tunga applikationer och analysverktyg. Det finns ingen standardlösning som passar alla. Så här hittar du den lösning som är bäst för era behov.

Moln möjliggör nya affärsmodeller

Molntjänster har gått från att vara en angelägenhet för IT-avdelningen till att bli en viktig del av företagets affärsutveckling. Så här gör du för att skapa mervärde med digitala verktyg.

Viktiga frågor på väg till molnet

Marknaden rymmer många molnleverantörer. Med det här frågebatteriet i handen blir du en smartare köpare.

Guide: Alla fördelar med SAM

Software Asset Management, eller SAM, ger dig full överblick över företagets licenser, men även en mängd andra fördelar. I den här guiden berättar vi hur ditt företag kommer igång med SAM.