CIO-rapport: IT på väg tappa strategisk position

IT-organisationen riskerar att förlora sin relevans när en allt större del av IT-investeringarna blir verksamhetsfinansierade, enligt en ny rapport.

Rapporten ”2019 års IT-radar” handlar om budget, tillväxt, prioriteringar och trender som berör IT-organisationer. Den baseras på data som samlats in från över 1 200 IT-beslutsfattare inom offentlig och privat sektor, av Radar – ett nordiskt bolag som erbjuder IT-analyser och IT-rådgivning.

Rapporten slår fast att dagens IT-organisationer har flera stora utmaningar att hantera. Det handlar i första hand om förändringar, industrialisering och kompetensbrist. Hur påverkar det er? Och hur gör ni för att inte riskera att gradvis förlora relevans?

I mindre utsträckning än tidigare anses informationssäkerhet och regelefterlevnad vara en utmaning, vilket rimligtvis hänger ihop med att många verksamheter ser GDPR som ett ”avslutat projekt”. Men att betrakta säkerhet som en tillfällig utmaning kan visa sig vara ett ödesdigert misstag, eftersom det öppnar upp för framtida risker.

IT-budget och utveckling

Den totala tillväxttakten för svenska företag och organisationers IT-budgetar beräknas sjunka till 1,2 procent under 2019 men inom privat sektor sticker vissa branscher ut med klart högre nivåer. En av dem är ”tillverkande industri”, där utvecklingen av Industri 4.0 kräver investeringar.

Även handeln uppvisar en stark tillväxt, då många aktörer kämpar med sina affärsmodeller och hur de ska optimera sin digitala närvaro. Finans och försäkring är en annan sektor som utmärker sig i sammanhanget, även om 2019 års tillväxt är något lägre än föregående års nivå.

Driften slukar allt mer av budgeten

Summan för de interna kostnaderna – det vill säga lokaler, löner och andra personalrelaterade utgifter – är nästan oförändrad jämfört med föregående år. Däremot fortsätter de externa kostnaderna – kostnader för IT som köps på den öppna marknaden, inräknat hårdvara, mjukvara och tjänster – att öka successivt.

Det visar sig också att en allt större del av IT-budgeten läggs på driftsrelaterade kostnader. Denna andel är nu uppe i 76 procent, vilket innebär att endast 24 procent av budgeten går till transformativ IT – som driver innovation. IT-verksamheten måste alltså successivt effektivisera leveransen för att inte riskera att gradvis förlora relevans.

När en IT-organisation anpassar sig till ledningens förväntningar på leverans av driftstabilitet, automation och ökad digitalisering till linjeverksamheten riskerar man att fortsätta tappa mark när det gäller att medverka i strategiska beslut. Men om ni har ett alltför starkt fokus på ert eget produktionssystem kan det leda till att ni förlorar förmågan att se vad som är viktigt för linjeverksamheten – vilket i förlängningen kan leda till att leveransen och produktionssystemet inte stämmer överens med verksamhetens övergripande mål.

Transformationen finansieras allt mer ute i verksamheten

Utvecklingen kan leda till att IT-organisationen får en försvagad och mindre relevant roll när satsningar på transformation och innovation i allt högre grad finansieras direkt av verksamheter som till exempel marknad, sälj eller HR. Om IT-organisationen gradvis blir allt mer fokuserad på uppgifter kring underhåll och optimering så finns det en uppenbar risk att ni inte blir involverade i viktiga verksamhetsförändringar och strategiska digitaliseringsinitiativ.

En del av de projekt som finansieras av verksamheterna rör sådant som ökad effektivisering och automation, något som kan sägas vara rena IT-projekt. Därför är det viktigt för slutresultatet att IT-organisationens kompetens tas tillvara i dessa beslut.

Framgent gäller det för CIO och IT-avdelningen att axla ägandeskapet för transformativ IT inom organisationen och inte förlora initiativet till övriga funktioner och verksamheter. Se till att ni behåller er plats i förarsätet och säkerställ kontrollen över den strategiska utvecklingen, samtidigt som ni proaktivt bjuder in till nya samarbeten med olika delar av affärsverksamheten – samarbeten där IT-avdelningen är aktivt involverad och har mandat att kravställa utifrån såväl ett säkerhetsperspektiv som övriga dimensioner.

IT-konsumtionen decentraliseras

Under 2019 kommer vi att se hur verksamheternas investeringar i IT ökar för tredje året i rad. Det bedöms att var femte krona som investeras i IT inte kommer att finansieras av IT-budgeten, utan härrör från verksamheterna.

Den här förskjutningen av IT-finansiering är inte helt oproblematisk för en IT-organisation, eftersom den riskerar att gradvis decentralisera IT-konsumtionen. Den medför också sannolikt ökade driftskostnader, vilket är något som då kommer att belasta IT-budgeten.

Positionen inom verksamheten

Enligt CIO-rapporten är många IT-organisationer upptagna med interna frågor, istället för att röra sig närmare verksamheten. De IT-organisationer som behåller fokus på verksamhetseffekt och verksamhetskunnande ar störst chans att försvara sin position och främja livskraften i den interna IT-organisationen.

Just nu håller IT-organisationens position i verksamheten på att förändras, och det finns indikationer på att den på längre sikt kommer att lösas upp och integreras i verksamheten. IT-organisationen fungerar då som en kunskapsdomän, snarare än som egen organisatorisk enhet.

Det här kan ses som en förlängning av att IT-budgetens tillväxttakt minskar, samtidigt som verksamhetsfinansierad IT istället har en ökad tillväxttakt. Dessutom tyder det på att det finns många IT-organisationer som inte förstår verksamheternas dagliga behov fullt ut, och därmed gradvis får en försvagad position.

Mätning och styrning

En majoritet av alla IT-organisationer mäts i första hand med budgetmål och utifrån driftsstabilitet. Detta kan förefalla paradoxalt – för samtidigt har ju verksamheten förväntningar på att IT-organisationen ska ha en hög utvecklingstakt, leverera verksamhetseffekter, vara tillgänglig och bidra till att skapa nya eller förbättrade intäktsmöjligheter.

Det här är en problematik som behöver tas på allvar av ledningen men IT-organisationen har också ett ansvar för att lyfta och förklara den bristande korrelationen mellan mätpunkter och förväntningar.

Inte ens de IT-organisationer som har störst verksamhetskunnande mäts på ett annorlunda sätt, trots att de upplevs leverera en högre verksamhetseffekt än sina likar och arbetar utifrån andra egna prioriteringar. Däremot skiljer sig de IT-organisationerna med högt verksamhetskunnande (och verksamhetseffekt) på den punkt att de oftare mäts på intäkter, nya IT-tjänster och resurstillgänglighet och/eller kompetens.

Konsekvenser

Den här utvecklingen, där verksamheterna får en allt mer central roll för finansiering av innovation riskerar på sikt att minska den strategiska andelen av IT-budgeten ytterligare.

För att motverka detta bör ni inom IT-organisationen ta initiativ för att nå ut till alla som kan sägas vara ”IT-intressenter” i företaget eller organisationen i stort. Målet behöver inte vara att ta över ansvar för alla projekt, utan snarare att visa att IT-organisationen tar ett övergripande ansvar för utveckling och innovation inom IT. På det sättet kan man förebygga att en allt större del av IT-budgeten kommer att belastas av säkerhet, integration och förvaltning.

Ett av verktygen är givetvis ny teknik, som genom rätt val av lösningar kan skapa möjligheter att tillföra förbättrat stöd, effektivitet och konkurrenskraft.

Källa: Radar Ecosystem Specialists

15 augusti 2019

Rätt IT för växande företag

Digitaliseringen går fort nu. Så ser du till att ha en skalbar IT-lösning som ständigt kan anpassa sig till ditt företag.

Digitaliseringen väntar inte längre på dig

Vill du ta företaget till andra sidan digitaliseringen innan omvärlden gör det åt dig? Då behöver du tid, strategi, mod och en IT-infrastruktur som gör allting möjligt.

Säkerhet i offentlig sektor

Arbetet med säkerhetsfrågor i offentlig sektor har under senaste år genomgått en positiv utveckling. Säkerhetsperspektivet ges ett större utrymme i samband med strategiska IT-projekt och vid implementeringar av ny teknik, samtidigt som kommunikation och stöd till samhälle och näringsliv både förtydligats och vidgats.

Säkerhet och molntjänster

Säkerhet målas ofta upp som ett av de största hindren för tillväxten av molntjänster och även generellt vad gäller extern IT-drift. Radars data visar dock att det inte är säkerheten som är problemet, det är IT-organisationens mognad är avgörande.

Säkerhet i en våg av digitalisering

IT behöver definiera, förankra och säkerställa säkerhetsnivåer, både vad gäller infrastruktur och applikationer. Insatser som stärker lämpliga och nödvändiga beteendeförändringar hos alla IT-användare i verksamheten är viktigt.

Mångfald en global framgångsfaktor

Placerar ditt företag mångfald och inkluderingsfrågor på trivselkontot? Då är det hög tid att tänka om. Det är framför allt en fråga om lönsamhet och det finns mycket att vinna på att bredda rekryteringen.