Villkor Office 365 Support

Version 2017:3 gäller från och med 12 december 2017.

1. Tillämplighet m.m.

Dustin Sverige AB:s (”Dustin”) Abonnemangsvillkor – Microsoft CSP-progam samt Office 365 (”Villkoren”) gäller från och med ovan angivet datum och ersätter tidigare av Dustin publicerade abonnemangsvillkor.

Villkoren gäller, tillsammans med Dustin Allmänna Försäljningsvillkor - Appmarket, på den support som tillhandahålls kunden enligt nedan om inget annat avtalats skriftligen.

2. Om abonnemanget

Abonnemanget gäller för kunden och dess användare med giltiga CSP-licenser som anges i kundens Office 365 portal. Abonnemanget gäller tills vidare och betalas månadsvis i efterskott. Abonnemanget kan för produkter utan bestämd avtalsperiod, (pay-as-you-go), ändras eller avslutas under avtalsperioden. För produkter som har en bestämd avtalsperiod gäller en automatisk förlängning av Kundens abonnemang om inte Kunden säger upp abonnemanget innan avtalsperioden går ut. Mer information om uppsägning finns i punkt 11 nedan.

(i) Pay-as-you-go. Kunden betalning baserat på aktuell användning utan krav på specifikt användningsnivå.

(ii) [Fasta inköp]. Kunden åtar sig i förväg att köpa en specifik mängd av Mjukvara för användning under Avtalsperioden och att betala direkt vid köp eller på återkommande basis för fortsatt användning av Mjukvaran. Det handlar typiskt sett om ett till tre år långa abonnemangsperioder.

Support eller förändring som ligger utanför abonnemangets omfattning kan beställas separat enligt Dustins vid var tid gällande prislista.

3. Pris

Priser lämnas via Appmarket som uppdateras i realtid. Priserna anges i SEK och exklusive moms.. För Microsoft CSP-licenser för Office 365 är priserna fasta i 12 månader för varje Office 365-abonnemang. Priset gäller från orderdatum in Dustin Appmarket. Efter 12 månader följer priserna för licenserna från tid till annan gällande priser i Dustin Appmarket.

Omfattning av Office 365 abonnemang

Kunden är medveten om att det är Microsoft som producerar Office 365 tjänsterna och accepterar att Microsoft för egen räkning får göra villkor i avtalet mellan Dustin och kunden avseende användarsupport samt Office 365 direkt gällande mot kunden.

Kunden är medveten om att användningen av Office 365 är underkastad Microsoft Cloud Agreement, som är inkorporerade i dessa villkor, för de produkter som du köper, innefattande men inte begränsat till villkoren däri avseende integritet och hantering av data.

4. Omfattning av Office 365 slutanvändarsupport:

Dustin erbjuder Microsoft-licenser såväl med som utan slutanvändarsupport. För Microsoft-licenser utan slutanvändarsupport (Mjukvarulicens), kommer Dustin bistå superuser med kritiska problem identifierade i Microsoft Office 365 portal.

Office 365 slutanvändarsupport förutsätter att kunden har köpt licenser från Dustin, eller bolag inom Dustinkoncernen, och att migrering har slutförts. För villkor kopplade till Microsoft-licenser hänvisas till Microsofts från tid till annan gällande villkor.

Office 365 slutanvändarsupport enligt dessa Abonnemangsvillkor är inte aktiv under perioden då kunden genomför migrering till Office 365. Om inte annat avtalats skriftligen mellan parterna ansvarar kund själv för migrering till Office 365 samt eventuella kostnader för detta.

Dustin tillhandahåller Office 365 tjänster till kunden i samma utsträckning som Microsoft tillhandahåller dessa till Dustin för återförsäljning till kunden (innefattande men inte uteslutande kunds rätt till s.k. ”Service Credits” från Microsoft), samt i enlighet med Microsoft SLA, som är inkorporerade i dessa villkor. Kunden accepterar och är medveten om att kund inte erhåller ersättning från Dustin innan Microsoft ersatt Dustin för kundens krav

Kunden köper Office 365 tjänsterna av Dustin och eventuella anspråk som kunden har i anledning av tjänsterna skall ställas till Dustin och inte till Microsoft. Kunden skall under inga omständigheter använda Microsofts portal eller någon annan portal för eventuella anspråk eftersom detta kan orsaka felaktigheter hos kunden och hos Dustin. Kunden ansvarar för att utan dröjsmål så fort kunden upptäcker det, rätta till sådan eventuell felaktig hantering. I det fall Dustin upptäcker felaktigheten är kunden skyldig att senast inom 30 dagar från det att Dustin uppmärksammat kunden på felaktigheten, rätta till densamma.

Av Dustin godkända applikationer som ej omfattas av 0ffice 365 support eskaleras vidare till aktuell tredjepartsleverantör för vidare support. Kunden ansvarar för att vid alla tillfällen ha en aktuell backup.

Office 365 slutanvändarsupport är tillgänglig när kunder har köpt produkter som inkluderar slutanvändarsupport i Dustin Appmarket.

 • Office 365 slutanvändarsupport inkluderarHjälp med generella användarfrågor
 • Hjälp med att lösa individuella problem relaterade till Office 365 som att skriva ut samt att ansluta sin dator till kundens nätverk
 • Följande problem relaterat till Office 365 miljön:
  • Prestandaproblem
  • Tjänsternas status
  • Klientåtkomst
  • Problem med installation av klientapplikation
 • Att återställa lösenord
 • Ändring av rättighet/behörighet i Office 365 (förutsätter digitalt godkännande av behörig chef)
 • Administration av användare och grupper, dvs upplägg av ny användare/borttag av användare

5. Omfattning av support på generella klientproblem

Supporten gäller, med nedanstående undantag, för hjälp med problem i datorns mjukvara (programvara) som anges nedan.

 • Operativsystem (Win 7 och senare versioner samt Mac OS senaste version)
 • iOS/Android/Windows Phone (gäller endast Office 365-relaterad support)
 • E-postklient (Microsoft Outlook 2013 och senare, Windows Live Mail och senare versioner)
 • Officepaketet (version 2013 och senare versioner)
 • Programvara licensierade genom Office 365
 • Print eller kommunikationsproblem kopplat till den enskilda klienten

Undantag från supportens omfattning

Tjänsten omfattar inte support:

 • som beror på problem på en server
 • som beror på problem med en terminalserverlösning
 • återställande av lösenord på egna servrar
 • administration av användare och grupper vid en federerad eller hybrid lösning (Ex. Azure AD Connect)
 • av annan programvara/ mjukvara än vad som framgår i punkt 4 - 5.
 • vid skada/ driftstörning orsakad av programvara/ mjukvara som inte fanns med i enhets ursprungliga konfiguration.
 • vid skada/ driftstörning som har sin orsak i en utifrån kommande händelse (t ex fysisk skada eller problem med en server)
 • på icke förinstallerad programvara
 • Av Dustin ej godkända 3:e parts applikationer och egen utvecklade lösningar kopplade till Office 365
 • Om inte annat avtalas skriftligen mellan parterna kommer support endast att tillhandahållas via telefon eller fjärrstyrning

6. Öppettider och kontaktuppgifter för support

Felanmälan inom och utanför ordinarie arbetstid kan göras via epost till servicedesk@dustin.eu

Sverige

Abonnemanget omfattar support helgfria vardagar kl. 08.00 – 17.00.
Anmälan om supportbehov ska göras till telefonnummer: +46770176100.

Norge

Abonnemanget omfattar support helgfria vardagar kl. 08.00 – 16.00.
Anmälan om supportbehov ska göras till telefonnummer +4781503636.

Danmark

Abonnemanget omfattar support helgfria vardagar kl. 08.00 – 16.00.
Anmälan om supportbehov ska göras till telefonnummer +4589871001.

Finland

Abonnemanget omfattar support helgfria vardagar kl. 08.00 – 16.00.
Anmälan om supportbehov ska göras till telefonnummer +358753251111.

7. Genomförande m.m.

Dustin ska utföra sina åtaganden på fackmannamässigt sätt och med för ändamålet kvalificerad personal. Supporten utförs via telefon eller fjärrstyrning av abonnentens klient via internet.

Dustin får anlita underleverantör för utförande av Tjänsten. Om Dustin anlitar underleverantör ansvarar Dustin för såväl Dustins som underleverantörens arbete.

8. Kundens ansvar

Kunden ansvarar för kundens användares nyttjande av Office 365 tjänsterna och för att dessa användare informeras om de villkor som gäller för tillgång till och nyttjande av Office 365 tjänsterna.

Kunden ansvarar också för att inhämta relevanta samtycken från kundens slutanvändare för att Dustin ska kunna behandla sådana slutanvändares personuppgifter i syfte att kunna tillhandahålla support och uppfylla sina åtaganden mot kund enligt dessa Villkor.

Kunden ska ge Dustin tillgång till all information och allt underlag som krävs för att Dustin ska kunna utföra och leverera support i enlighet med avtalet.

För att supporten skall gälla krävs att varje enhet under hela abonnemangstiden har ett aktivt virusskydd (inte nödvändigt för Surfplatta eller Smartphone), en installerad och aktiv brandvägg samt en aktuell backup.

9. E-post migrering och backuptjänster för Office 365

Om du har köpt migrering av e-post och backuptjänster från Dustin relaterat till Office 365-licenser är din användning av sådana tjänster och Office 365-licenserna underkastade följande tilläggsvillkor:

 1. Du godkänner och accepterar Dustins tredjepartsleverantör SkyKicks Customer Terms & Conditions, som är inkorporerade i dessa villkor;
 2. Du godkänner och accepterar att Dustin ger SkyKick sådan tillgång till dina system och molntjänstkonton och att Dustin till SkyKick delar din information, e-postadresser, data, texter, ljud, video, bilder och annat innehåll som krävs för att SkyKick ska kunna tillhandahålla backup och migreringsrelaterade tjänster (innefattande tillgång på administratörsnivå);
 3. Du godkänner och accepterar att erhålla kommunikation från SkyKick (via e-post eller på annat sätt) avseende SkyKicks utförande av migrationsrelaterade tjänster; och
 4. (iv) Du godkänner och accepterar att inhämta samtycke och auktorisering från dina anställda, konsulter, agenter och liknande att SkyKick har tillgång till sådan persons e-post och systemuppgifter som krävs för att SkyKick ska kunna tillhandahålla migreringsrelaterade tjänster och för att utföra de åtgärder som anges ovan och i dessa Villkor.

10. Uppsägning av abonnemang

Hjälp med uppsägning:

Abonnemanget skall sägas upp skriftligen via e-post till cspavtal@dustin.se senast 30 dagar innan bindningstidens slut för de specifika produkterna samt avtalets villkor (till exempel, produkter som kräver mjukvara så som Windows server-licenser). Om abonnemanget inte sägs upp förlängs det automatiskt med tolv (12) månaders perioder, med samma uppsägningstid som ovan.

För vissa produkter, så som Office 365 och Azure pay-as-you-go, finns ingen avtalsperiod och abonnemanget avslutas därför så fort Dustin har hanterat uppsägningen.

Utföra uppsägning själv:

Se nedan för instruktion om hur uppsägning av applikationer kan ske:

För att säga upp en Office 365-applikation som Kunden har köpt måste du som säger upp applikationen vara systemadministratör eller administratör för ”Billing and Business App” för Kunden i Appmarket. Vänligen kontakta lämplig person om nödvändigt. 1. Klicka på fliken “My Business Apps”. 2. Klicka på redskapsikonen i det övre vänstra hörnet i den web-baserade applikationen och sedan på alternativet “Cancel subscription”. 3. Du kommer att få frågan om du är säker på att du vill avsluta abonnemanget. Klicka ”Yes”. 4. Granska ordern och klicka i boxen bredvid “I accept the additional terms and conditions of use.” Klicka på order-knappen. En köpbekräftelse kommer att dyka upp. Köpbekräftelsen kommer även att skickas per e-post. Den aktuella applikationen kan nu inte längre nyttjas efter uppsägningen. Abonnemanget kommer att avslutas i slutet av arbetsdagen då uppsägningen skedde.

11. Förändring av abonnemang

Nytillkomna eller borttagna användare under abonnemangstiden synkroniseras med det ursprungliga abonnemangsavtalets bindningstid.

Dustin förbehåller sig rätten att ändra eller att göra tillägg till Abonnemangsvillkoren med iakttagande av 30 dagars varseltid; ändringar eller tillägg skall skickas skriftligen till beställaren som tecknat abonnemangsavtalet. Eventuella framtida justeringar av abonnemangsavgifter sker fr.o.m. nästkommande abonnemangsperiod, dvs inga prisjusteringar sker under tecknad abonnemangsperiod. Dustin förbehåller sig rätten att avsluta tjänsten om kunden uteblir med betalning.

12. Ansvarsbegränsning

Om Dustin orsakat fel, för vilket Dustin har ansvaret, ska Dustin skyndsamt avhjälpa felet där detta är möjligt. Om kunden till följd av sådant fel inte kunnat nyttja sin utrustning i väsentlig omfattning äger kunden rätt att som exklusiv påföljd erhålla nedsättning av avgiften för den tiden i enlighet med Microsofts villkor för ”Service Credits”. Har Dustin orsakat felet genom grov vårdslöshet har kunden rätt till skadestånd med de begränsningar som följer: Dustins maximala ansvar enligt eller i samband med detta avtal ska vara begränsat till direkt ekonomisk skada och det totala ansvar som kan uppkomma för Dustin gentemot Kund (inklusive ansvar för handlingar eller underlåtenhet av Dustins anställda, representanter eller underleverantörer samt ansvar relaterat till prisavdrag, omleverans eller liknande) är begränsat till det totala pris som betalats av Kunden för användarsupport samt Office 365 den senaste sex (6) månadsperioden.

Dustin svarar inte i något fall, oberoende av eventuell vårdslöshet eller grov vårdslöshet, för förlust av data på grund av kundens ansvar att ombesörja att ändamålsenlig säkerhetskopiering utförs.

13. Abonnemangsansvarig leverantör

Abonnemangsansvarig är: Dustin Sverige AB, Box 1194, 131 27 Nacka Strand-

14. Personuppgifter

När Dustin är personuppgiftsansvarig:

När en kund beställer produkter och tjänster kommer Dustin att behandla personuppgifter om kundens kontaktpersoner (”företagsrepresentanter”) för ändamål och i enlighet med villkor som anges i Dustins privacy policy. Genom att skapa ett företagskonto hos Dustin, bekräftar kunden att denne har informerat företagsrepresentanterna om att Dustin kommer behandla deras personuppgifter och att kunden har inhämtat samtycke eller har annan tillämplig laglig grund för behandlingen.

När Dustin är personuppgiftsbiträde:

När Dustin agerar personuppgiftsbiträde på uppdrag av kunden ska parterna ingå ett separat personuppgiftsbiträdesavtal angående behandlingen av personuppgifter som genomförs av Dustin på uppdrag av kunden.