Jenving VGA 8m 15-pin HD D-Sub (HD-15) Hane 15-pin HD D-Sub (HD-15) Hane
Typ av kabel VGA-kabel
Längd 8 m
Vänster kontakttyp 15-pin HD D-Sub (HD-15)
Typ av vänster kontakt Hane
1 328:-
Jenving SUPRA VGA-kabel 15m 15-pin HD D-Sub (HD-15) Hane 15-pin HD D-Sub (HD-15) Hane
Typ av kabel VGA-kabel
Längd 15 m
Vänster kontakttyp 15-pin HD D-Sub (HD-15)
Typ av vänster kontakt Hane
1 996:-
Jenving SUPRA VGA 1m 15-pin HD D-Sub (HD-15) Hane 15-pin HD D-Sub (HD-15) Hane
Typ av kabel VGA-kabel
Längd 1 m
Vänster kontakttyp 15-pin HD D-Sub (HD-15)
Typ av vänster kontakt Hane
695:-
Jenving SUPRA VGA-kabel 4m 15-pin HD D-Sub (HD-15) Hane 15-pin HD D-Sub (HD-15) Hane
Typ av kabel VGA-kabel
Längd 4 m
Vänster kontakttyp 15-pin HD D-Sub (HD-15)
Typ av vänster kontakt Hane
944:-
Jenving SUPRA VGA-kabel 2m 15-pin HD D-Sub (HD-15) Hane 15-pin HD D-Sub (HD-15) Hane
Typ av kabel VGA-kabel
Längd 2 m
Vänster kontakttyp 15-pin HD D-Sub (HD-15)
Typ av vänster kontakt Hane
752:-
Jenving VGA 10m 15-pin HD D-Sub (HD-15) Hane 15-pin HD D-Sub (HD-15) Hane
Typ av kabel VGA-kabel
Längd 10 m
Vänster kontakttyp 15-pin HD D-Sub (HD-15)
Typ av vänster kontakt Hane
1 516:-