Ramavtal med Kammarkollegiet

Klienter

Detta ramavtalsområdet omfattar klientprodukter och produktnära tjänster samt tillbehör. Med produktnära tjänster avses tjänster som är direkt kopplade till de klienter som kan avropas på ramavtalen. Tidpunkten för utförandet av tjänsten kan vara skild från köpet av klienten.

Produktnära tjänster kan avropas separat, dvs. fristående från klienterna. Vidare omfattas även produktnära konsultstöd och tjänster. Med tillbehör avses hårdvara med tillhörande drivrutiner och programvara som kan installeras till dator eller till bildskärm m.m.

Inom ramavtalsområdet finns fyra delområden (Klient 1- 4). Indelning är geografiskt gjord. Inom vilket geografiskt område leverans ska ske avgör vilket delområde som är tillämpligt.

Dustin Sverige AB har följande ramavtal:

Klient 1 - Region Norra och Uppsala-Örebro – dnr 96-50-2015:004


Klient 1 avser Norra Sverige och Uppsala-Örebro och ska användas för avrop av kontrakt som avser leverans/-er till orter i ett eller flera av följande län: Norrbottens län, Jämtlands län, Västernorrlands län, Västerbottens län, Dalarnas län, Gävleborgs län, Uppsala län, Södermanlands län, Värmlands län, Västmanlands län och Örebro län.

Klient 2 - Region Stockholm och Gotland samt region Sydöstra – dnr 96-51-2015:003


Stockholm och Gotland samt Region Sydöstra och ska användas för avrop av kontrakt som avser leveranser till orter i ett eller flera av följande län: Stockholms län, Gotlands län, Jönköpings län, Kalmar län och Östergötlands län.

Kontakt

Avrop samt frågor om avtalet:
Klient 1 och Klient 2
[email protected]
08 - 553 44 000

Avtalsperiod: 2017-06-01 - 2021-06-30

Förlängningsoption max t.o.m: 2021-06-30

Skrivare som tjänst och produkt

Ramavtalsområdet är indelat i två produktområden:

  • Konkurrensutsättning
  • Fördelningsnyckel

Omfattning - Konkurrensutsättning, avtalsnummer: 23.3-2401-16:003

Ramavtalsområdet omfattar skrivare, multifunktionsprodukter, kopiatorer, scannrar, faxar, tillbehör och förbrukningsmaterial samt olika slags tjänster kopplade till detta område såsom t.ex. driftsättning, anpassning, installation, konfiguration, licenshantering, service, reparation, underhåll och utbildning.

Ramavtalsområdet ger möjlighet att välja olika typer av ägandeformer, där avroparen själv äger utrustningen eller där ägandet inte överförs till avroparen såsom utskrift som tjänst, hyra eller finansiell leasing.

I detta ramavtalsområde gäller förnyad konkurrensutsättning där avroparen kan precisera och komplettera sina behov utifrån villkoren i ramavtalsområdet.

Omfattning - Fördelningsnyckel, avtalsnummer: 23.3-2401-16:002

Ramavtalsområdet omfattar 7 st typkonfigurationer av multifunktionsprodukter för som minst utskrift, kopiering och scanning.

  • MFP A3 Avancerad
  • MFP A3 Enkel
  • MFP A3 Arkivbeständig
  • MFP A3 Säker
  • MFP A3 Snabb
  • MFP A4 Standard
  • MFP A4 Miljö

Tillhörande Tjänst som är möjlig att avropa är Support, Service och Underhåll som tillsammans bildar en paketerad tjänst kallad Servicenivå. Felrättning och Kundstjänst ingår i Servicenivå.

Leveranstiden är fastställd i två olika nivåer beroende på avropets omfattning.

Läs mer

Kontakt

Dustin är en av 6 utvalda leverantörer på ramavtalet. Avrop sker genom förnyad konkurrensutsättning där samtliga ramavtalsleverantörer ges möjlighet att svara.

Avrop samt frågor om avtalet:
Skrivare som tjänst och produkt - Konkurrensutsättning
[email protected]
08 - 553 44 000

Avtalsperiod: 2018-12-17 - 2022-12-16

Förlängningsoption max t.o.m: 2022-12-16

Avrop samt frågor om avtalet:
Skrivare som tjänst och produkt - Fördelningsnyckel
[email protected]
08 - 553 44 000

Avtalsperiod: 2018-06-09 - 2022-06-08

Förlängningsoption max t.o.m: 2022-06-08

Programvaror och tjänster - Licensförsörjning

Omfattning avtalsnummer: 23.3-5561-17:003

Ramavtalet omfattar licenser, abonnemang och prenumeration av programvara och publika molntjänster. Ramavtalet omfattar dessutom support, uppgraderingar och uppdateringar av befintligt innehav av programvaror. Ramavtalet omfattar också alla typer av licenstjänster som hjälper en myndighet med sina licenser.

Exempel på licenstjänst är stöd i licensfrågor, licensinventering, stöd vid licensrevision, licensrådgivning, licensuppföljning, val av licenstyp, ändring av licenser, kravspecifikation vid köp av nya licenser, hjälp vid avrop av licenser och fakturagranskning. Ramavtalet omfattar inga konsulttjänster.

Läs mer

Kontakt

Avrop samt frågor om avtalet:
Programvaror och tjänster - Licensförsörjning
[email protected]
08 - 553 44 000

Sven-Åke Andersson
070-227 86 65

Avtalsperiod: 2019-02-18 - 2022-12-31

Förlängningsoption max t.o.m: 2023-02-28

Programvaror och tjänster – Programvarulösningar

Omfattning avtalsnummer: 23.3-5562-17:004


Ramavtalet omfattar programvara, publik molntjänst och privat molntjänst som används när kunds behov täcker mer än ett av ramavtalen Licensförsörjning, Systemutveckling, Informationsförsörjning samt Vård Skola Omsorg. Ramavtalet omfattar även behov som helt eller delvis är utanför något av de andra uppräknade ramavtalen men omfattas av upphandlingsområdet Programvaror och tjänster. Exempel på sådana behov är programvara och tjänster för ekonomiadministration, personaladministration och upphandlingsverktyg.

De konsulttjänster som omfattas av ramavtalet är sådana kompetenser som bemannar it och it-relaterade projekt eller aktiviteter under ett systems livscykel; från behovsanalys till leverans och förvaltning, inklusive migrering och avveckling. Upphandlingen omfattar också licenstjänster.

Läs mer

Kontakt

Avrop samt frågor om avtalet:
Programvaror och tjänster – Programvarulösningar
[email protected]
08 - 553 44 000

Avtalsperiod: 2019-02-18 - 2022-12-31

Förlängningsoption max t.o.m: 2023-02-28

Datacenter - Delområde Telefoniprodukter

Avtalsnummer: 23.3-5432-19:001


Delområdet Telefoniprodukter omfattar hårdvara, programvara och tjänster för t.ex. abonnentväxel, kontaktcenter, callback, röstbrevlåda, talsvar, samtalshantering, Unified Communication, stödsystem för telefoni, inspelning, softphone, fast telefon samt inomhusnät för mobiltäckning.

Dustin är en av 4 utvalda leverantörer på ramavtalet. Avrop sker genom förnyad konkurrensutsättning där samtliga ramavtalsleverantörer ges möjlighet att svara.

Kontakt

Avrop samt frågor om ramavtalet:
Datacenter - Delområde Telefoniprodukter
[email protected]
08 - 553 44 000
Annika Jönsson, 076-855 40 80

Avtalsperiod: 2021-01-01 - 2022-12-31

Förlängningsoption max t.o.m: 2024-12-31